Ütle mulle midagi head!

Head mõtted pani kirja Sirje Piht

„Ütle mulle midagi head!“
„ Midagi head, miks?“
„ No ütle niisama, et ma ennast paremini tunneksin.“
„ Niisama ei öelda …“

Eespool kirjutatud mõttekäik on meile kõigile üpris tuttav. Miks mitte püüda igat päeva alustada sellega, et ütlemegi midagi head, lihtsalt selleks, et algab uus ja hea päev. Kui me harjutame ja õpetame lapsi endale ja kaaslastele head ütlema, muutuvad meie kõigi päevad päikeselisemaks.
Öeldakse, et väärtuste kujundamine algab kodust. Kodu ja perekond ongi peamine allikas, kust laps oma väärtused eluks ammutab. Ühiskonnas, mis on kiires muutumises, muutuvad ka väärtused. Lisaks kodule saavad olla lapse väärtuste kujundajateks koolikeskkond ja õpetajad. Võib juhtuda, et koolist ja õpetajalt just laps omandabki vajalikud põhitõed ja väärtused, mis tema edasist elu kujundama ja mõjutama hakkavad. Seega on õpetajal, aga sageli just esimesel õpetajal, suur võimalus olla eeskujuks ja suunata last elu põhiväärtustest lugu pidama.
„Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamisel oleme üliõpilastega uuringuid läbi viies saanud õpetajatelt tagasisidet, kus nad toovad välja vajaduse täiendavate metoodiliste vahendite järele.
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi klassiõpetaja eriala 4.kursuse üliõpilased Liis Kadalipp ja Merlin Kizant tundsid suurt huvi selle vastu, kuidas lapsed saavad aru kiusamisolukordadest ja kuidas oskavad sellises juhul käituda.
Õpilaste intervjueerimise järgselt tekkis Liisil ja Merlinil soov luua mängulisi materjale selleks, et õpilased õpiksid märkama erinevaid käitumisi-olukordi ning leiaksid sobivad lahendusi. Sellest sündis „Lapiteki“ idee, kus lähtuti „Kiusamisest vabaks!“ metoodika neljast põhiväärtusest – sallivus, hoolivus, julgus ja austus. Erinevad olukorrad ja nende lahendamise võimalused pakuvad õpetajatele ideid õppetegevuse lõimimiseks. Kui õpilased saavad võimaluse olukordi läbi mängida, siis on loota, et nad mõistavad paremini, mis muudab kaaslase rõõmsaks, mis muudab kurvaks.
Teise metoodilise võtte „Head mõtted“ eesmärgiks oli kujundada igapäevane traditsioon, kus õpetaja saab tegevusi läbi viia erinevatel aegadel: näiteks päeva alustuseks, mõne tunni raames konkreetsemalt või päeva lõpetuseks. Klassil või lasterühmal on lastele kättesaadavas kohas oma anum sedelite kogumiseks ja selle kõrval on pidevalt oranži värvi sedelid päeva jooksul tekkinud heade mõtete jaoks. Nii õpivad lapsed positiivselt mõtlema ja oma mõtteid kirja panema.
Kahtlemata pole kirjapandud näited ainsad, mida saame laste hoolivuse, sallivuse, julguse ja austuse kujundamiseks teha. Võimalusi on mitmeid ja jõudumööda püüame selles osas oma ideid õpetajate ja teiste huvilistega jagada. Kindlasti saab tulevikku silmas pidades välja pakutud väärtuspädevuse kujundamiseks mitmed kuulamisülesanded, mis toetavad kiusamisvaba elukeskkonna kujundamist.

Kokkuvõtteks – võtame aega, et olla sõbralikud ja naeratada. Päev on liiga lühike selleks, et olla isekas. Võtame aega selleks, et olla lastele heaks eeskujuks.

Mängud: Heade mõtete mängu leiad altpoolt. Mänguni “Lapitekk” jõuad selle lingi kaudu

HEADE MÕTETE MÄNG õpetajale

Igapäevast traditsiooni „Head mõtted“ saab õpetaja kasutada erinevatel aegadel: päeva alustuseks, mõne tunni raames konkreetsemalt või päeva lõpetuseks. Klassil on oma purk/anum, kuhu sisse saab koguda sedeleid. Purk/anum on kogu aeg õpilastele kättesaadavas kohas. Purgi kõrval on pidevalt oranži värvi sedelid (päeva jooksul tekkinud heade mõtete jaoks). Sedelitele kirjutatakse head soovid, mõtted, tunnustused, kiitused, komplimendid, mälestused jne. Sedelid võivad olla isikulised või umbisikulised, olenevalt õpetaja töökäskudest. Õpetaja ülesandeks on mõelda iga päev teemad/olukorrad, mille kohta sedel kirjutada (vt tööjuhendi näiteid õpetajale).
Kõik sedelid on õpetajal süstematiseeritud erinevate värviliste paberitega. Õpetaja võib värvid ka ise mõelda. Kooliaasta alguses kirjutatakse näiteks kollasele paberile hea mõte terveks suveks ja neid loetakse alles kooliaasta lõpus (enne suve). Head mõtted, mida kirjutatakse iga päev näiteks helelillale paberile, antakse kätte koheselt. Näiteks oranžile paberile kirjutatakse soovid, mis tekivad päeva jooksul ja need antakse kätte päeva lõpus. Helesinised paberid on eneseanalüüsi ja reflektsiooni jaoks. Sinna kirjutatakse kuu alguses ja lõpus (vt näiteid).

Õpetaja eesmärgiks on õpilastes arendada nelja põhiväärtust.
SALLIVUS
– õpilane oskab märgata igas kaasõpilases midagi head.
JULGUS – õpilane julgeb väljendada oma mõtteid, tundeid ja ka vajadusel vabandada. Õpilane näeb ka vähem populaarse õpilasel häid külgi ja julgeb neid välja tuua.
AUSTUS – õpilane austab kaasõpilast ja kirjutab alati viisaka ja hooliva soovi.
HOOLIVUS – õpilane on heasoovlik kõikide kaasõpilaste vastu, hoolib kaasõpilaste käekäigu pärast (nii koolis kui ka väljaspool kooli).

Igapäevase traditsiooni „Head mõtted“ kasutamise eesmärk on panna õpilasi märkama ja hoolima üksteisest, luua klassis ühtsustunnet (hoolivust, sallivust, austust, julgus). Samuti aitab „Heade mõtete“ purk/anum kaasa konfliktide lahendamisele. Näiteks olukorras, kus Robert ja Karl on riidu läinud, valib õpetaja sihilikult paarilisteks nemad (riiukuked), kes peavad lepituseks üksteisele midagi head ütlema (vabandama). Lisaks harjutab taoline tegevus õpilasi järk-järgult ennast analüüsima ja reflekteerima.
Seos teiste õppeainetega:

Kirjeldatud võtet on hea kasutada erinevates tundides tagasiside osas, aga samuti tunni või päeva häälestamiseks. Eesti keeles seostuvad näiteks kirjavahemärgid, õigekiri, lauseehitus, oma mõtete edasi andmine selgelt ja lühidalt.

Tööjuhendite näited õpetajale
Järgnevad mõtted on isikulised, mis on suunatud igale õpilasele isiklikult. Õpetaja võib klassis küsida, kes tahab terve klassiga jagada, mis talle täna kirjutati.

1. Kirjuta saadud õpilasele kiitus, milles ta on väga hea.

2. Kirjuta saadud õpilasele tänaseks päevaks hea soov.

3. Meenuta saadud õpilasele head mälestust, kui teil oli koos tore olla.

4. Kirjuta saadud õpilasele hea soov vaheajaks.

5. Kirjuta saadud õpilasele tema kohta hea omadussõna.

6. Kirjuta saadud õpilasele, mida sulle meeldib temaga koos teha.

7. Kirjuta saadud õpilasele midagi julgustavat.

8. Kirjuta saadud õpilasele midagi innustavat.

9. Kirjuta saadud õpilasele hea soov homseks.

10. Kirjuta saadud õpilasele hea soov terveks nädalaks.

11. Kirjuta saadud õpilasele, mis hea omadus tema puhul kohe silma paistab.

12. Kirjuta saadud õpilasele, mis sulle tema juures meeldib.

13. Tunnusta saadud õpilast (mingis aines).

14. Kirjuta saadud õpilasele, mis ta täna hästi tegi.

15. Kirjuta saadud õpilasele kompliment tema välimuse kohta.

16. Kirjuta saadud õpilasele kompliment tema iseloomu kohta.

17. Kirjuta saadud õpilasele, mida head märkasid täna tema juures.

18. Kiida saadud õpilast millegi eest.

19. Kirjuta saadud õpilasele midagi, mis teeb ta rõõmsaks.

Järgnevad soovid on umbisikulised, neid võib jagada terve klassiga (ette lugedes).

20. Kirjuta hea mälestus kogu klassiga kogetust.

21. Kirjuta hea soov kogu klassile.

22. Tunnusta tervet klassi.

23. Kirjuta, mida sa tahaksid teha kogu klassiga.
24. Kirjuta hea omadussõna, mis käib terve klassi kohta.

25. Kirjuta hea omadussõna, millised on sinu klassikaaslased.

26. Kirjuta, milles on sinu klass eriti hea.

27. Kirjuta, mis sulle sinu klassi juures kõige rohkem meeldib.

28. Kirjuta, mida soovid kõikidele klassikaaslastele tänaseks päevaks.

29. Kirjuta, mida soovid kõikidele klassikaaslastele homseks.

30. Kirjuta, mida soovid kõikidele klassikaaslastele terveks nädalaks.

31. Kirjuta, mida soovid kõikidele klassikaaslastele vaheajaks.

Järgnevad mõtted on tööjuhendid, mida õpilane kirjutab iseendale (helesinisele paberile).

32. Iseloomusta ennast klassiliikmena.

33. Mida sa tegid sel kuul, et olla hea õpilane.

34. Nimeta kolm omadust, miks sa oled hea sõber/kaaslane.

Näited headest mõtetest:

SOOVIN, ET SU KONTROLLTÖÖ

LÄHEKS HÄSTI.

RIINE, SA ARVUTAD KÕIGE

KIIREMINI.

MARI, SUL ON TÄNA ILUSAD

PATSID.

KRISLYN, SA JOOKSED KÕIGE

KIIREMINI.

ROBIN, SA OLED HEA SÕBER. MERLIN, SA JOONISTAD VÄGA

HÄSTI.

SOOVIN SULLE ILUSAT PÄEVA. SIGRIT, SA LOED SORAVALT.
ÕPETAJA, MULLE MEELDIVAD SINU

TUNNID.

LIIS, SA OLED VÄGA

KOHUSETUNDLIK.

KEVIN, SUL ON TÄNA VAHVA

MÄNGUASI KAASAS.

TAAVI, LOODAN, ET SAAD RUTTU

TERVEKS.

AITÄH, MIA, ET SA MIND

KODUTÖÖGA AITASID.

MART, ANNA ANDEKS! OLEME

SÕBRAD EDASI.

TRIINU, SA OSKAD VÄGA HÄSTI

LAULDA.

SOOVIN SULLE RÕÕMSAT

VAHEAEGA.

Vaata mängu “Lapitekk” siit