Täiendkoolitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamise toetamiseks lasteaedadele ja koolidele

Autor: Sirje Piht
Tallinna Ülikooli lektor

Käivitasime 2016. aasta sügisel Tallinna Ülikooli Õpetajate Akadeemias täiendkoolituse kursuse, mis oli suunatud programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool!“ liitunud lasteaedade ja koolide põhikoolituse läbinud meeskondadele – õpetajatele, õppealajuhataja/õppejuhtidele, huvijuhtidele, sotsiaalpedagoogidele.

Täiendkoolituse käivitamise eesmärgiks oli õpetada kogemusõppe kaudu „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat ja põhimõtteid veelgi eesmärgipärasemalt ning süsteemsemalt rakendama nii õppeprotsessis kui laiemalt väärtuskasvatuse kontekstis.
Õppekava koostamisel nägime ette, et koolituse läbinu mõistab „Kiusamisest vabaks!“ lähenemise olemust ja võimalusi lapse terviklikku arengut toetava keskkonna loomisel muutunud õpikäsituse kontekstis; tunneb põhikoolituse läbinuna „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamise põhimõtteid ja kasutab neid põhimõtteid ennetavalt, süsteemselt ja asjakohaselt; mõistab iseennast õppijana, õpetajana enda rolli „Kiusamisest vabaks!“ väärtustendjana, vastutust ja missiooni lapse arengu toetamisel; oskab „Kiusamisest vabaks!“ põhimõtteid lõimides kavandada õppeprotsessia kujundadapikeskkonda ning tunneb laste, kolleegide ja vanemate kaasamise viise koostööks; oskab kohandada „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat ja õppevara ning toetab õppimist haridustehnoloogiliste vahenditega; reflekteerib kutsestandardist tulenevalt oma professionaalset toimetulekut; analüüsib ja esitleb enda koostatud ning rakendatud metoodilist materjali.
Täiendkoolitus koosnes viiest sessiooniti toimuvast  moodulist. Õppesessioonide vahele jäävat aega planeeriti selleks, et õpetaja saaks kasutada seda praktiliste iseseisvate õppeülesannete tegemiseks-rakendamiseks ning õpitu analüüsimiseks. Õpe oli korraldatud õppijat aktiivselt kaasavaks ja iga käsitletav teema sai õppijale omaseks tema isikliku kogemuse kaudu. Iga kooli meeskond täitis iseseisva tööna uurija päevikut, kuhu pandi kirja ette antud teemadel tegevuste läbiviimine, õnnestumised ja õppimiskohad. Õpitut analüüsiti ja mõtestati teoreetiliste seisukohtades kontekstis.
Koolitatavatele loodi e-õppe keskkond, kus iga osaleja leidis vajalikud koolitusmaterjalid, samas sai iga koolitatav lisada oma koostatud ja analüüsitud materjalid. Koolitus oli aktiivõppepõhine ning rajatud koostöise õppimise põhimõtetele. Kogu koolituse vältel rakendati õpetaja enese analüüsimiseks eneseuurimise (self study) meetodit.
Täiendkoolituses käsitlemist leidvatest teemadest võiks nimetada grupiprotsesside juhtimise, lastevanemate kaasamise, metoodilise õppematerjali rakendamise erinevad võimalused, lõimingu ja õppepäevade vaatlused.
Osalevad õpetajad näitasid üles aktiivsust jagades oma kogemusi ning õppides teiste kogetust.

Täiendkoolituse koolitajateks olid “Kiusamisest vabaks!” metoodika koolitajad Merit Lage, Auli Andersalu-Targo, Kerstin Kööp ja Sirje Piht, kes mitmete aastate jooksul olnud seotud nii metoodika arendamise, ürituste korraldamise, nõustamise ja palju muu kiusamise ennetamise tegevustega. Me usume, et koolituse läbinud õpetajad on veelgi enam entusiasmi täis sallivuse, hoolivuse, julguse ja austuse väärtustajad.

 

 

Täiendkoolituse kohta saab täpsemat infot Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse Õpetajate Akadeemiast:
Külli Rauk
koolitusjuht
Õpetajate Akadeemia
tel 619 9523  või 502 0044
e-post: kyllira@tlu.ee