„Kiusamisest vabaks!“ Taanis: ühtse koosluse loomine algab varakult

Taani kroonprintsess Mary algatas 2005. aastal ”Kiusamisest vabaks!” programmi, saades inspiratsiooni Austraalia programmist Better Buddies, mille on välja töötanud The Alannah and Madeline Foundation. Esimene versioon kohvrist valmis 2007. aastal. Fotograaf: Steen Brogaard

Lone Bak Kirk, vanemprojektijuht, Taani kroonprintsessi Mary Fondi 
Lars Stilling Netteberg, vanemnõunik, Red Barnet Danmark 

Kõige enam esineb kiusamist küll põhikooli keskastmes, kuid me teame, et koosolemise mustrid ja kiusamiseni viivad käitumismudelid tekivad juba varem. Samuti teame me, et kui tahame kiusamisest lõplikult vabaneda, on määrava tähtsusega efektiivsete kiusamisvastaste abinõude tarvitusele võtmine. Teame ka seda, et kiusamine on õpitud käitumisviis, mis tekib mittetoimivates kooslustes ning seetõttu saab kiusamist ennetada ja sellest loobuda samuti ainult ühiselt – ja mida varem, seda parem.

”Kiusamisest vabaks!” on esimene suurem ja kogu Taanit hõlmav kiusamisvastane ettevõtmine koolieelsetes lasteasutustes ja algklassides. ”Kiusamisest vabaks!” programmi juhitakse ja arendatakse koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondi ja organisatsiooniga Red Barnet Danmark.

Alates programmi käivitamisest 2007. aastal on selle keskpunktiks olnud kõige nooremate laste sotsiaalsed suhted ja kiusamise ennetamine. Lastele põhilisi sotsiaalseid mängureegleid õpetades, mis aitavad neil teistega edukalt koos hakkama saada, tugevdab ”Kiusamisest vabaks!” laste ühtekuuluvust ja nende endi arusaama oma rollist selles koosluses. Heas lastekoosluses on vastastikuse sallivuse ja austuse määr kõrge ning lapsed on üksteise suhtes tähelepanelikud hoolival ja kõiki lapsi kaasaval moel. Niiviisi saab lihtsustatult öelda, et hea lastekooslus on kiusamisele vastupidav.

”Kiusamisest vabaks!” pöörab erilist tähelepanu nende laste ja täiskasvanute teadlikkuse tõstmisele, kes on kiusamise passiivsed pealtvaatajad – et nad saavad olukorda muuta, kui on tunnistajaks mõne lapse ebaõiglasele kohtlemisele. „Kiusamisest vabaks!“ programmi materjalide ja nendega seotud vestluste ning tegevuste kaudu õpivad lapsed ja spetsialistid, kuidas igapäevaelus narrimist ja kiusamist ennetada. Samuti kaasatakse materjalide abil lapsevanemaid, kuna neil on oluline osa laste heaolu tagamisel.

 

Vajalik (käitumis)kultuuri muudatus

Kiusamine … sellega pole ju väikeste laste puhul vaja tegeleda.” – Selline oli levinud hoiak, kui ”Kiusamisest vabaks!” programmiga kümme aastat tagasi algust tehti. Kiusamise ennetamise peale mõtlemine kõige nooremate puhul oli tol ajal midagi uut. Kiusamist peeti siis samuti ikka veel probleemiks, mille põhjustaja on eelkõige laps ise, mitte nagu nüüd teada on, lasterühmas esineva ebaturvalisuse sümptomiks. 

Tänaseks on ”Kiusamisest vabaks!” programmi kohvrid pooltes Taani lasteaedades ja umbes 40 % algklassidest. Umbes 20 000 erialainimest on alates 2007. aastast osalenud ”Kiusamisest vabaks!” koolitusel, mis käsitleb kiusamise ennetamisega seotud tööd. ”Kiusamisest vabaks!” on aastate vältel aidanud parandada kiusamisest rääkimise viisi kui suurendanud erialainimeste teadmisi kiusamisest, selle tähelepanu keskmesse võtmisest ja kiusamise ennetamisest. Samal ajal oleme saanud kinnitust sellele, et avatud ja positiivsed lastekooslused mitte ainult ei enneta kiusamist, vaid edendavad psüühilist ja vaimset tervist ja lapse heaolutunnet, mis on väga tähtis ka lapse elu kvaliteedile edaspidi noore ja täiskasvanuna.

Paljud on jõudnud arusaamisele, et kiusamine on probleem, mille vastu saab kõige efektiivsemalt võidelda siis, kui toetame lapsi olema sallivad ja looma positiivseid lastekooslusi. Aga me teame, et paljude erialainimeste jaoks võib töö käitumiskultuuriga tervikuna ja nende endi rolliga selles ikkagi olla väljakutse. Samuti võib olla väljakutseks lapsevanemate kaasamine, mis on vajalik selleks, et ka nende panus sellesse protsessi oleks aktiivne. Ei ole alati lihtne panna lastega töötavaid spetsialiste muutma näiteks oma keelekasutust või panna lapsevanemaid kiusamise puhul mõtlema kogu lasterühma ja mitte vaid üksikute laste peale. Pole aga mingit kahtlust, et kiusamist saab kõige paremini vältida siis, kui kõik pingutavad ühiselt sallivate lastekoosluste loomise nimel, kus kõik lapsed saavad olla nemad ise, kartmata saada tõrjutuks.

Igal aastal alustab koolieelsetes lasteasutustes ja koolides uusi lapsi. Laste vajadus astuda kogukonda ja olla osa sellest kooslusest on täna sama möödapääsmatu nagu kümme aastat tagasi. Seepärast on „Kiusamisest vabaks!” jätkuvalt oluline.

 

„Kiusamisest vabaks!“ aastate lõikes

2005              Red Barnet Danmark saab Taani Kroonprintsipaari Ühiskonnaalase Autasu (Kronprinsparrets Sociale Pris) suurusega 250 000 taani krooni. Selle summaga alustab organisatsioon kiusamisvastast tööd.

2006              Moodustatakse juhtrühm, kes hakkab arendama kiusamisvastast ennetustööd, mis on suunatud 4 kuni 8 aastastele lastele. Taani kroonprintsess Mary on juhtrühma liige.

2007              ”Kiusamisest vabaks!” kohvri esimest versiooni piloottestitakse lasteaedades ja koolides Gentofte, Koldingu ja Aarhusi omavalitsustes Taanis. Piloottesti jälgib professor Jan Kampmann koos oma kolleegidega Roskilde Ülikoolist, eesmärgiga „Kiusamisest vabaks!“ programmi dokumenteerida ja anda sellele hinnang.

2008              Eelnimetatud hinnangu põhjal koostatakse ”Kiusamisest vabaks!” kohver koolidele, et materjalid oleksid veelgi eesmärgipärasemad. Lisandub ka programm sõprusest ”Paremad sõbrad”.

2008              Kopenhaagenis ja Aarhusis toimub esimest korda ”Kiusamisest vabaks!” jooks lastele.

2009              ”Kiusamisest vabaks!” programmiga tehakse algust Gröönimaal ”Kammagiitta – Fri for Mobberi” nime all. Programmi kasutatakse nii lasteaedades kui koolides ja seda juhib Gröönimaa haridusamet.

2009                ”Kiusamisest vabaks!” lasteaiakohvrile tuleb juurde rütmikaprogramm.

2010              Hakkab toimuma jätkukursus, kus antakse inspiratsiooni ”Kiusamisest vabaks!” programmi edasiarendamiseks, kui sellega on juba mõnda aega töötatud.

2011              Analüüsiinstituut Wilke viib läbi kvalitatiivse hindamise.

2011              Programm võetakse kasutusele Eestis ja siin on sellel nimeks ”Kiusamisest vabaks! – Free of Bullying”. Projekti juhib MTÜ Lastekaitse Liit ja seda kasutatakse nii lasteaedades kui koolides.

2012              Ilmub vihik „Koos õues“, mis võtab tähelepanu alla aktiivsed õuetegevused ”Kiusamisest vabaks!” väärtustega töötamisel.

2013              Analüüsinstituut Oxford Research teostab programmi kvalitatiivse mõju-uuringu.

2013              ”Kiusamisest vabaks!” programmiga tehakse algust Islandil, kus see töötab nime all ”Vinátta – Free of Bullying.” Programmi eestvedajaks on Save the Children Iceland ja see on praegu kasutusel lasteaedades. 2017. a sügisel laieneb programm Islandil ka koolidesse.

2014              Taanis tutvustatakse digitaalset abivahendit „Fri for Mobberi Universet“, mis on kohandatud kasutamiseks koolide interaktiivsete tahvlitega.

2015              Hakkab toimuma kursus asutuse juhtidele, kuna uuringud viitavad sellele, et juhtkonnal on oluline osa ”Kiusamisest vabaks!” programmi õnnestumises.

2016              Ilmub ”Kiusamisest vabaks!” kohver, mis on mõeldud töötamiseks kõige väiksemate lastega – sõimes ja lapsehoius.

2016              Algab koostöö Fääri saartega. Siin saab programm nimeks ”Betri Vinir – Fri for Mobberi” ja seda juhib Barnabati, kes käesoleval ajal töötab välja materjali fäärikeelset versiooni lasteaedadele.

 2017             Rambøll viib läbi kvantitatiivse mõju-uuringu.

 

 

Pildiallkiri:

”Kiusamisest vabaks!” kohvrid on olemas kolmele vanuseastmele: sõime-, lasteaia- ja algkooliealistele. Kõige vanema sihtrühmaga töötamiseks on materjalid saadaval ka digitaalselt ”Fri for Mobberi Universet i Danmark” kodulehel.