Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ värskeim liige on Tallinna Inglise Kolledž

Koolitervikliku lähenemise kaudu toimus 28.-29. augustini Haridus- ja Teadusministeeriumi toel Tallinna Inglise Kolledžis „Kiusamisest vabaks!“ metoodika koolitus.

Marja Popov, Tallinna Inglise kolledži algklasside õppejuht, miks liitus kool “Kiusamisest vabaks!” metoodikaga  kogu kooliperega?
Tervete sotsiaalsete suhete loomine ja hoidmine on kogu koolikollektiivi ühine vastutus. Kui metoodikat kasutavad lisaks algklassidele ka vanemate astmete õpetajad, on võimalik paremini toetada õpilase turvalist üleminekut järgmisesse kooliastmesse, sest õpilasele jääb kindlustunne, et kogu koolipere jaoks lähtub salliva ja hooliva koolikultuuri kujundamine sarnastest väärtustest, toimub järjepidev töö kiusamise ennetamiseks ning kogu kooliperel on ühine vastutus märgata ja toetada. Pean kogu kooliperega metoodika rakendamist kiusamisest vaba koolikultuuri kujundamise aluseks, eriline tänu siinkohal Lastekaitse Liidule koostöö eest, mis on võimaldanud kooliperele TIK-i väärtustest ja õppija profiilist lähtuvaid metoodilisi koolitusi ja pakub järjepidevat tuge metoodika kasutamiseks kõikides kooliastmetes.

Millist kasu loodab Tallinna Inglise Kolledž sellest programmist kooliperele tõusvat?
Fookuse hoidmist ennetusmeetmetel, mõtestatumaid käitumisvalikuid heade suhete loomiseks, sallivamat ja hoolivamat suhtumist, passiivse kiusamise teadvustamist ning vähendamist.

Miks on vajalik kaasata programmi ka lastevanemad?
Õpilase hoiakuid ja käitumist mõjutavad nii perekond kui kõik muud sotsiaalsed keskkonnad, milles ta areneb, sealhulgas kool. Koolis on kiusamisest vaba keskkonda võimalik luua, kui salliv ja hooliv väärtusruum on kesksel kohal nii koolis kui kodus ning väljendub omavahelises koostöös. Kui kool on lastevanematega koostöö ja pere murede osas tõrjuv või vanem väljendab lapsele oma sallimatust näiteks mõne lapse koolikaaslase või õpetaja osas, mõjutavad need ka lapse igapäevaseid käitumuslikke valikuid. Hoolivad lahendustele suunatud vestlused mudeldavad lapsele kiusamisest vaba käitumist. Selles protsessis on programmi metoodikas toetavaid võtteid nii koolile kui lastevanematele.

Foto: Piret Länts, 1P klassi õpetaja