HITSA koolitused toetavad tarka internetikasutust

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus pakub selgi, 2018. aastal õpetajatele ning koolijuhtidele koolitusi, tänu millele saab tehnoloogiat õppetöös targalt ära kasutada. Head teadmised selles vallas aitavad igal juhul kaasa mõistlikule käitumisele internetis. On nii veebipõhiseid kui ka kombineeritud koolitusi, mis on hea võimalus ise oma õppekoormust reguleerida. Oluline on muidugi, et kursus saaks täies mahus läbitud.

Veebipõhiste koolituste pealkirjad on varasemast tuttavad, aga nii mõnigi neist on läbinud ka uuenduse. „Soovitan tegelikult kõiki koolitusi,“ ütles HITSA koolituste projektijuht Triin Kaasik. „Need on aktuaalsed ja olulised igale õpetajale. Tegemist on „Koolielu“ portaalis toimuvate 100% veebipõhiste koolitustega, nii et see on hea võimalus kiire õpetajatöö kõrvalt ennast täiendada. Koolitustel on kindel algus ja lõpp, samuti tähtajad iseseisvate tööde jaoks ja mõnel ka kindla kuupäevaga veebiseminar, ülejäänud aeg on õppija planeerida. Julgustan liituma kõiki, kes pole veel veebipõhistest koolitustest osa võtnud. Meie koolitajad on suure kogemusega spetsialistid.“

Infootsingut tuleb ette igas ainetunnis ja vaat et iga päev. Samas oleme ehk kõik silmitsi seisnud olukorraga, kus Google annab märksõnale vastuseks mitukümmend linki ja võimatu on aru saada, missugusel lehel peitub see kõige õigem info. Info otsimine ja selekteerimine on omaette oskus. Kursusel „Infootsingu ABC õpetajale“ tutvutakse õppetööks vajalike kvaliteetsete infoallikatega ning tuletatakse meelde autoriõiguste ja viitamisega seotud olulisi aspekte. Samuti saab kursusel juhiseid, kuidas leida internetist materjale ning praktilise kogemuse nende hindamisel, süstematiseerimisel, haldamisel ja jagamisel.

Õpetajatel ja õpilastel tuleb palju kokku puutuda nutiseadme kasutamisega ainetunnis. Kursusel „Nutiseadme kasutamine õppetöös“ tutvutaksegi nutiseadmete võimalustega ja sellega, kuidas neid õppeprotsessis rakendada. Samuti saab teavet seadmetes olevate seadete ja vabavaraliste allalaaditavate rakenduste kohta ning leitakse koos võimalusi, kuidas neid ainete õpetamisel kasutada. Käsitletakse ka internetiturvalisuse teemat.

Osalejad mõtlevad välja tunni, kus kasutatakse nutiseadet, viivad selle õpilastega ka läbi ja jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse välja uusi lahendusi seadmete kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja nõuaks õpilastelt suuremat aktiivsust.

Kuidas teha digivahendite abil koos tööd? Seda õpetatakse kursusel „Ühistöö vahendid“.

Ühistööoskus on digiajastul üks võtmesõnadest, kuid seda arendatakse koolis paraku praegu liiga vähe. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Kursuse käigus tutvutakse ühistöövahenditega, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat luua. Õpetaja saab kõike õpitut kohe õpilastega arvutiklassis ka järele proovida.

Kursusel osalejad viiakse kurssi autoriõigustega ja rühmatöö metoodikaga, nad õpivad kasutama veebipõhiseid ajurünnaku ning ühiskirjutamise ja -joonistamise vahendeid.

Kursusel „Juhendite loomine“ tutvuvad õpetajad mitut liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ning avaldama internetis. Kursus on mõeldud algajatele.

Esitlus ilma PowerPointita“ näitab, kuidas Web 2.0 vahendite rohkus on õpetajale appi tulnud, pakkudes mitmeid lahendusi esitluste tegemiseks. Vahetatakse kogemusi, kuidas neid ainetundides rakendada.

Kõikide nende koolituste kohta leiab täpsemat infot HITSA koolitusveebist (koolitus.hitsa.ee), samas saab ka ennast registreerida. Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile ja õppeasutuse juhile, samuti kõrgkoolide haridustehnoloogidele tingimusel, et see läbitakse täies mahus. „Meil on hea meel, et HITSA koolituste lõpetajate protsent on kõrge. Usun, et see on nii tänu professionaalsetele koolitajatele ja motiveeritud õppijatele,“ ütles Triin Kaasik.

Jätkuvad ka HITSA koolitusprogrammid

Jutt on HITSA koolitusprogrammidest „Digialgus“„Tuleviku õpetaja“ ja „Digiajastu haridusjuht“, kus auditoorne õppetöö on kombineeritud veebipõhisega. Kaks esimest programmi toetavad õpetajaid, kes on alles oma digiteekonna alguses, kolmas on pigem edasijõudnutele ning mõeldud osalemiseks meeskonnana.

HITSA täienduskoolitusprogramm „Digiajastu haridusjuht“ pakub tuge ja teadmisi, kuidas juhtida õppimist ja õpetamist digiajastul ning luua tänapäeva nõudmisi arvestav õpikeskkond. Programmis osaletakse koolimeeskondade kaupa, kuhu kuulub kaks kuni neli liiget, sh koolijuht ja/või õppealajuhataja. Programmis on kolm moodulit, sel poolaastal on avatud kolmas moodul „Digipädevuse arendamine haridusasutuses“, mis toimub Tallinnas ning kuhu saab ennast juba registreerida: http://koolitus.hitsa.ee/training/1468. Esimest ja teist moodulit pakume taas 2018. aasta sügissemestril. Moodulitega saab lähemalt tutvuda siin: http://digijuht.hitsa.ee/

Lähem info kõikide koolituste kohta on saadaval HITSA koolitusveebis koolitus.hitsa.ee. 

 

Leia endale sobiv koolitus ja õpi targalt internetis toimetama!