Koolid teel kiusamisest vaba ühiskonna poole

Aleksandra Munts-Avajõe, „Kiusamisest vabaks!“ koolide koordinaator

Õnnitlen iga kooliperet Eestis 2019/2020 õppeaasta alguse puhul ja soovin, et koolirahu valitseks igas Eesti koolis! Lisaks soovin sära õpetajate silmadesse, et vältida läbipõlemist. Õpetaja on eeskujuks nii lastele, lapsevanematele kui kogukonnale. Lapsevanematele soovin algaval õppeaastal enam vaba aega, veetmaks seda kvaliteetselt koos lastega. Lastele soovin aga õnnelikku lapsepõlve ja turvalist, kiusamisvaba haridusteed.
Kiusamisvaba haridustee loomisel otsitakse nii kohaliku kui riigi tasemel võimalusi koolikiusamise ennetamiseks. See oleks justkui hästipeidetud saladus. Kõige suurem saladus peitub aga selles, et mingit saladust ei ole. Kus asuvad koolikiusamise juured? Ideaalses maailmas võiks iga täiskasvanu täita oma sotsiaalset rolli õigesti – olla hooliv, salliv ja aus lapse suhtes ning arendada lapse sotsiaalseid oskuseid ja ühiskondlikke väärtusi. Selline eesmärk ei ole saavutamise mõttes lihtsaim. Lastesse süstitakse juba varases eas vajadus olla teistest parem. Kahjuks jääb mõni laps sootuks ilma vanemlikust tähelepanust, teine aga kannatab koduvägivalla all. Lastel on palju muresid ja nad peegeldavad enda ümber toimuvat. Laste kasvatamisel peaksid hoopis neid ümbritsevad täiskasvanud alustama esmalt iseenesest.
„Kiusamisest vabaks!“ metoodika on paindlik ja võimaldab igal koolil arendada oma eripära ja potentsiaali. Iga kool on eriline suuruse, keskkonna, personali ja traditsioonide poolest. Seetõttu tuleb ka igal koolil tegutseda enesest lähtudes. „Kiusamisest vabaks!“ kohaselt tuleb kiusamise ennetamiseks koolis arendada probleemidele keskenduvate tegevuste asemel hoopis koolipingete maandamisele ja positiivse ning sõbraliku koolikeskkonna kujundamisele suunatud tegevusi kogu koolipere seas. 

„Kiusamisest vabaks!“ on sihikindlate koolide programm
Programm nõuab kooli personali sihikindlat tööd, õpetamaks nii lastele kui ka täiskasvanutele kiusamiskäitumise märkamist. Nii tekib üksteise suhtes salliv, hooliv, austav ja julge käitumiskultuur. Väga oluline on õpetajate ja kooli tugiisikute sihikindel ja regulaarne töö kiusamisjuhtumite passiivsete pealtvaatajatega – just nende käes on võimalus olukorda muuta. Olukordade analüüsimisse ja lahendamisse tuleb kaasata kogu klass, sest kiusamise näol on tegemist grupi­fenomeniga.  
Väärtuskasvatusega seotud tegevused ja üldinimlikud ühiskondlikud väärtused peaksid soovituslikult olema kajastatud nii kooli tegutsemispõhimõtetes, arengukavas, kodukorras, õppekavades kui ka üldtööplaanides. Kui kool tegeleb kiusamise ennetamise ja põhiväärtustest juhindumisega regulaarselt, süstemaatiliselt ja terviklikult nii õppetöö kui huvitegevuste ajal, ka vahetundides ja koolivälistel üritustel, võidab sellest mitte ainult haridusasutus vaid terve kogukond.
„Kiusamisest vabaks!“ programmi fookuses on käitumismudelid ja nende muutmine. Kiusamine nõuab kindlasti täiskasvanute märkamist ja sekkumist. Juhtumite lahendamise kandvaks ideeks on olukorra selgitamine, käitumisseoste ja uute käitumismudelite leidmine ning kõiki osapooli rahuldavate kokkulepete sõlmimine. Lapse käitumis- ja suhtlemismudelite teket erinevates olukordades toimetulekuks mõjutab eeskujuna iga täiskasvanu – nii õpetaja kui kooli kokk ja garderoobitöötaja. 
Laste käitumismudeleid määravad kogu kooli kollektiivi edasi kantavad väärtused. Ülimalt oluline ka igapäevane vastastikune salliv on hooliv suhe õpetaja ja õpilase vahel. Just õpetaja tugevdab klassi meeskonnatunnet ja loob sõbraliku õhkkonna.
„Kiusamisest vabaks!“ programmis osaleb terve kogukond – lapsed, kooli personal aga ka lapsevanemad. Koostöös vanematega tuleb leida ühised väärtused täiskasvanute ja laste tasandil. Just lapsevanemad ja kooli personal peavad suhtuma kiuslikku käitumisse tõsiselt, sest laste sotsiaalsed oskused ei ole piisavalt arenenud kõikide probleemide lahendamiseks iseseisvalt ja täiskasvanu toetuseta. Nii kiusaja kui ohver ja pealtvaatajad vajavad täiskasvanute tähelepanu ja juhiseid käitumismudelite muutmisel.

„Kiusamisest vabaks!“ programm 2019/2020 õppeaastast 
Tegelemaks väärtuskasvatusega süsteemselt, soovitan veel kiusamisvastaste programmidega liitumata koolidel leida endale meelepärane. „Kiusamisest vabaks!“ on välja töötatud Roskilde Ülikooli teadlaste poolt. See kaubamärk pärineb taanikeelest lühendist „Fri for Mobberi“ ja tegutseb Taani Kroonprintsessi Mary Fondi ja Save the Children Denmark eestvedamisel aastast 2007. MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel kasutatakse programmi Eesti koolides juba kuuendat aastat. Väärtuspõhine programm on kooskõlas Eesti riikliku õppekava alusväärtustega, tähtsustab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ning õpilaste üldpädevuste kujunemist. 2019. aasta augusti seisu­ga on „Kiusamisest vabaks!“ programmi kasutamise õigus 145 koolil Eestis. 
Alates 2019/2020 õppeaastast võtame Lastekaitse Liidus eesmärgiks sõlmida nii varem liitunud kui tulevaste „Kiusamisest vabaks!“ koolidega koostöökokkulepped, milles lepitakse koolijuhiga kokku programmi elluviimise põhimõtetes, kooli töörühma moodustamises ja noorte mentorite rollis koolikiusamise ennetamisel. Algaval õppeaastal pakub „Kiusamisest vabaks!“ koolidele lisaks metoodika koolitustele ja teabepäevadele ka praktilisi materjale kiusamise ennetamiseks, sh kiusamise ennetamisega seotud tähtpäevade tähistamiseks, näitlikke temaatilisi tunnikavasid, tuge temaatiliste ürituste korraldamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamist toetavat teavet koostöös kohalike omavalitsuste ja teiste asutustega.
Programmiga liitumise või teiste kooli puutuvate küsimuste korral võtke minuga ühendust e-maili teel aleksandra.munts@lastekaitseliit.ee. Loodan igakülgsele koostööle, et saavutada kiusamist tõrjuv suhtumine kõigis kogukondades, toetades seeläbi laste õigust turvalisusele nende haridusteel.