Tööriistad õpetajale laste ja õpilaste heaks internetikasutuseks

Malle Hallimäe ja Kerli Valner
Projekt Targalt internetis, Lastekaitse Liit

Erinevate digiseadmete kasutamine ning nende abil suhtlemine on saanud nii täiskasvanute kui ka laste ja noorte igapäevaelu lahutamatuks osaks. Internet pakub heldelt kasulikku ja huvitavat nii õppimiseks kui meelelahutuseks. Samas leidub seal palju ka sellist materjali, mis ei ole lastele sobiv.

Head internetikasutuse harjumused peaksid alguse saama kodudest, aga need on teadupärast üsna erinevad. Kaugeltki mitte igal pool ei pöörata sellele küllaldast tähelepanu, millega lapsed arvutis tegelevad. Seetõttu lasub lasteaial ja koolil – koostöös vanematega – laste internetikasutuse kujundamisel oluline roll. 

Lastega võiks arutelu alustada selgitamisest, mis on internet, milliseid võimalusi pakub ja milliseid digiseadmeid vajab. Uurige välja nende senised teemakohased kogemused. Kindlasti peaksite rõhutama, et internetis tuleb käituda just niisama viisakalt nagu kodus, lasteaias või koolis.

Mida huvitavat ja harivat pakub Targalt Internetis eelkooliealistele lastele?

Koostöös spetsialistidega oleme loonud lasteaedadele tunnikava “Turvalise internetikasutamise tutvustamine lasteaias. Selle eesmärkideks on aidata lastel mõista interneti olemust, anda oskusi ja teadmisi digiseadmete kasutamiseks ning internetis viisakaks, tervislikuks ja turvaliseks käitumiseks. Tunnikava sisaldab praktilisi harjutusi, sealhulgas multifilmi “Jänku-Juss internetimaailm I osa vaatamist ja nähtu üle arutamist. 

Koostöös programmiga “Kiusamisest vabaks!” on valminud juhendmaterjal “Sõber Karuga targalt internetis, mille eesmärgiks on näidata, kuidas leida programmiga “Kiusamisest vabaks!” tee laste ja lastevanematega digimaailmaga seotud küsimuste üle arutlemiseks. Materjal sobib kasutamiseks lasteaia vanema rühma ja algklasside õpilastega. Siin on nõuandeid, mida õpetaja saab edastada lastevanematele ning praktilisi harjutusi, tegevusi, temaatilisi videoklippe ja multifilme. 

Lisaks soovitame koos lastega tutvuda veebilehega www.targaltinternetis.ee, kust leiab eakohast lugemist lasteaialaste ja algkooliõpilastega, mille üle üheskoos arutleda. Näiteks “Bibi kingitus. Arukas klõpsamine internetis, “Bibi internetis. Kes üritab Bibi tüssata. Alates septembrist leiab sealt ka lastele mõeldud toreda mängu veebiohutusest: “Spoofy”. 

Usaldav suhe lapsega on olulisel kohal ka digitarkuses

Mida suuremaks lapsed kasvavad, seda rohkem veedavad nad nutiseadmetes aega. Seetõttu peaksid ka lapsevanemad tundma suuremat huvi ja valdama vajalikke oskusi, et osaleda oma järeltulijate digitaalses elus. Usalduslik suhe lapse ja lapsevanema vahel on turvariski vältimiseks väga oluline. Et see paraku aga alati nii pole, omab väga suurt tähtsust ka õpetajate toetav roll. Lapsel peab olema teadmine, et ükskõik mis ka ei juhtuks, saab sellest rääkida oma lähedastele või mõnele usaldusväärsele täiskasvanule, kellega koos tekkinud murele lahendus leida.

Kuna lapsed võivad usaldada digioskuste teemadel kaasõpilasi ja vanemaid õdesid-vendi ning sõpru rohkem kui oma vanemaid, õpetajaid ja teisi täiskasvanuid, võib kaasata nooremate laste õpetamisse ka vanemaid lapsi.

Mida huvitavat ja harivat pakub Targalt Internetis kooliealistele lastele?

Koolilastele pakume mitmeid temaatilisi tunnikavasid, nagu näiteks “Turvalise internetikasutuse tutvustamine I klassis. Selles antakse nõu, kuidas luua nii kindel ja tugev parool, et keegi lapse andmetele ligi ei pääseks, või kui pikka aega pidada mõistlikuks internetis veetmiseks ning milliste andmete (sh fotode, videote) jagamisest internetis loobuda. Neid teemasid tuleb kindlasti käsitleda ka hiljem, vanemates vanuseastmetes, et alusteadmised tõepoolest kinnistuksid. Peab ju ka silmas pidama, et tehnika areng sillutab internetis tegutsemisele aina uusi võimalusi.

Interneti ja sotsiaalmeedia platvormide vahendusel suhtlevate lastega tuleb kindlasti arutada, milliseid suhtluskeskkondi nad kasutavad ning kuidas seadistada oma privaatsussätteid. Selleks oleme loonud tunnikavad “Suhtlemine internetis ja “Sotsiaalvõrgustikud – privaatsussätete muutmine. Nendest leiab teavet, kuidas populaarsemates rakendustes, nagu näiteks Instagramis, Snapchatis, TikTokis, WhatsAppis jmt, muuta konto privaatseks, kuidas teavitada probleemide korral keskkonda jne. Kasulik on ka õpilasi suunata harjutuste juurde, mis aitavad neil mõista, mida on oluline enne oma postituse tegemist läbi mõelda: “Mõtle oma postituste peale ja “Mõtle oma internetikontaktide peale.

Ka internetis jääb igast teost jälg

Enamasti ei tee lapsed ja noored vahet digi- ja tavasuhtlusel. Erinevused on olemas ja neid tuleb arvestada. Info, mida digimaailmas enda kohta jagatakse, võib jõuda ootamatult kiiresti palju suurema hulga inimesteni kui silmast silma suhtlemisel, sealhulgas võhivõõrasteni. Lisaks tuleb alati arvesse võtta, millist täiesti ettearvamatut mõju võib saadetud tekst või salvestus saajale põhjustada. Ka võib arvutis või nutivahendis suheldes tekkida väär tunne oma absoluutsest anonüümsusest, mis tekitab soovi kasutada digisuhtluses rohkem vulgaarsusi ja äärmuslikku kõnepruuki kui suhtlemisel näost näkku. Tegelikult see nii ei ole, sest internetis jääb igast teost jälg. Nii on võimalik tõestada, kes kellele liiga tegi jne. 

Kui tegu on kiusamise, sh küberkiusamisega, siis peaks selle lõpetamiseks toimuvast alati kellelegi rääkima, kas lähedasele, õpetajale, sõbrale. Küberkiusamise käsitlemiseks koolis oleme loonud kaks tunnikava – “Küberkiusamine I ja “Küberkiusamine II – ning lisanud noorte veebilehele infot, kuidas seda ära tunda ning niisugusel korral käituda. Teemat klassis arutades tuleks rõhutada, et küberkiusamise märkamisel ei või jääda kõrvalseisjaks, vaid sellest kohe teada anda. Eriti tuleb olla toeks juhul, kui ohver on tuttav, näiteks klassikaaslane. Sel teemal soovitame mängida õpilastega kaardimängu “Suurim julgus (kaardid), kus õpetatakse hindama ja lahendama erinevaid situatsioone. Laste ja noortega saab käsitletu kinnituseks teha plakatid internetis hea käitumise juhistega. 

Veebilehelt www.targaltinternetis.ee leiate ka muid õppe- ja teavitusmaterjale, mis on abiks turvalise ja tervisliku internetikasutuse käsitlemiseks koolitunnis ning aitavad ennetada kiusamiskäitumist internetis.

Me kõik saame kaasa aidata sellele, et kiusamist oleks vähem! 

 

Päise pilt: Marko Pikkat