Programm “Kiusamisest vabaks!” ühendab sõbraliku keskkonna nimel lapsed, vanemad ja õpetajad

karu-sall-kaelasAutor: Marie Tammsaar, “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” projekti koordinaator
marie@lastekaitseliit.ee

ÜRO lapse õiguste konventsiooniga 1991.a ühinenuna on Eesti kohustunud tagama lapse õigused. Lapse õigustest lähtuvad ja laste heaolu edendavad tegevused on suunatud nende põhivajaduste rahuldamisele ja heaolu tagamisele.
Lapse õigus turvalisele ja vägivallavabale koolikeskkonnale tuleneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklist 19. Selle kohaselt tuleb lapsi kaitsta mistahes vaimse ja füüsilise vägivalla eest. Konventsiooni artikkel 28 sätestab lapse õiguse haridusele. Dokument näeb ka ette, milliste eesmärkide saavutamisele ja sealhulgas, milliste väärtuste poole püüdlemisele, peab haridus vastama. Õigus haridusele on muuhulgas tagatud siis, kui laps tunneb end turvaliselt nii lasteaias kui koolis.
Programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alustas MTÜ Lastekaitse Liit juba 2010. aastal, et aidata kaasa Eestimaa laste positiivse lapsepõlve kujunemisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele. Taanist pärit kiusamist ennetav metoodika sisaldab konkreetsete võtete kogumit, mis on tõhusad lastele nii füüsiliselt kui vaimselt turvalise keskkonna tagamiseks kui nende kaitsmiseks diskrimineerimise eest. Seega aitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika üheselt kaasa laste õiguste tagamisele.
Metoodika sümboliks oleva lilla mängukaru Sõber Karu toel soodustatakse lastes ja peredes sallivust, hoolivust, austust ja julgust kui metoodikas selgelt ja läbivalt esile toodud põhiväärtusi. Planeeritud tegevustesse kaasatakse nii töötajad, lapsed-noored kui ka lapsevanemad. Ühiselt luuakse kokkulepitud väärtusi kandev arengukeskkond, mis toetab laste tugevaks arengut nii füüsiliselt kui vaimselt. Metoodika eesmärk on luua kogu lasterühmale keskendudes lasteaias ja koolis laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe ning luua kiusamist ennetav käitumiskultuur.
„Kiusamisest vabaks“ sobib nii koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas kui põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevuste kujundamiseks,  toetades ühtlasi vanemaharidust ja laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli. Programm on suunatud nii laste kui lapsevanemate osaluse suurendamisele ja laste loovuse arendamisele. See toetab lasteaia, pere ja kogukonna koostööd, arendades koolikeskkonda, toetades väärtuskasvatust, aktiivõpet ja loovust nii lasteaedades kui koolides. See arendab õpilaste ettevõtlikkust ja koostööd ning edendab samas ka haridustasemete vahelist koostööd. Tõrjutusriski ennetusele suunatud projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ vastab ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2015–2019 sätestatud eesmärkidele, mis näeb ette tõenduspõhiste kiusamisvastaste programmide rakendamist lasteaedades ja koolides.
Programm keskendub ühtselt nii lastele, lastega tegelevatele spetsialistidele kui ka lapsevanematele, laste puhul peetakse oluliseks tegevustesse kogu lasterühma kaasamist. Oodatud on lapsevanemate osalus tegevuste planeerimisel ja nende läbiviimisel, samuti neile tagasiside andmine lasteaedades ja koolides toimunust. Ühtne info ja ühised kogemused, lapse võimete ja kogemuste tajumine on vajalik, et vanemad saaksid olla lastele toeks sotsiaalsete suhete õppimisel ja turvalisel harjutamisel.
Üheks heaks võimaluseks võimalikult paljusid lapsi tegevustesse kaasata on alati rühma, klassi või ka lasteaia-kooli ühisüritused. „Kiusamisest vabaks“ metoodika annab suurepäraseid võimalusi siduda ühistegevusi programmis olulisteks peetavate väärtustega – olgu need näiteks sõbrapäevapeod, suuremate ja väiksemate ühised piparkoogiküpsetamised vms, kõike saab siduda sallivuse, hoolivuse, julguse ja austusega. Ka Sõber Karu maskoti küllatulek, temaga koos rõõmsate ja ka raskemate teemade läbi arutamine, tantsimine ja laulmine on heaks võimaluseks lasteaia- ja koolielu rikastamisel. Sündmusest tehtud piltide ja videote ning selle juurde õpetajate kogemuste, tähelepanekute ja tunnete jagamine hiljem lapsevanematega loob ja toetab tugevat silda kodude ja lasteaia-kooli vahel.
Et programmi sümboliks olev Sõber Karu saaks lastele omaseks ning seostuks heaks kaaslaseks olemise ja programmi alusväärtustega sallivus, hoolivus, austus, julgus, tuleb tegutseda teadlikult, süsteemselt ja järjepidevalt. Üheks oluliseks hetkeks on Sõber Karu tutvustamine lastele ja väikeste karude jõudmine lasteni. Esmased emotsioonid, mõtted ja teadmised määravad suuresti edasist ühist teed. Õpetajate leidlikkusel ei ole piire ja koostöö lapsevanematega ja laiema kogukonnaga annab palju häid võimalusi Sõber Karu meeldejäävaks ja südamlikuks lasteni toimetamiseks  – karud on saabunud jõelt paadiga, õhupallidega taevast (abilised ülemiselt korruselt), politseiautoga, neid on leitud seiklusmängu ajal metsast, karusid on toonud kevadhaldjad, sügispeol pruun metsakaru, talvel jõuluvana. Käesolevas numbris jagab hea näitena eelkirjeldatust oma lugu karude lasteni jõudmisest Tallinna Männi Lasteaia Tiigri rühma pere.