Heade suhete loomine ja hoidmine Hiiumaal

 

foto: Ingrid Prikk

Autor: Ivi Remmelg
Hiiu maavalitsuse haridusnõunik-peainspektor

Hiiumaal tegeletakse Lastekaitse Liidu metoodikaga „Kiusamisest vabaks!” alates 2011. aasta sügisest. Maakondliku pilootprojektiga alustasid Hiiu Valla Lasteaia Kärdla maja kaks rühma 2012. aastal ja 2013. aasta kevadel liitusid veel neli Hiiumaa lasteaeda.

Aastate jooksul kujunesid  „Kiusamisest vabaks!“ projekti neli alusväärtust – sallivus, austus, hoolivus ja julgus – meie lasteaedade põhiväärtusteks.
Programmiga ühinenud meeskonnad märgivad, et lasteaedade meeskondade koolitused pakkusid lisaks kiusamist ennetavatele teadmistele ka teadmisi ja oskusi meeskonnatööst.

foto: Ingrid Prikk

Hiiumaa lasteaedade jaoks sümboliseerib Sõber Karu eelkõige turvalisust, hellust ja sõprust. Nii on ka väikesed Sõber Karud paigutatud rühmas turvalisse nurgakesse või korvikesse. Lasteaias kaasatakse metoodikasse ka vanemaid, kes aitavad karudele pükse-kleite selga õmmelda või kududa. Suure karu koju võtmine on kujunenud laste lemmikuks – tagasi lasteaeda jõudes räägib laps karu kaudu, kus ta käis või mida tegi.

Laste jaoks on väike Sõber Karu eelkõige vahendiks, mille kaudu saavad lapsed võimaluse rääkida asjust, mida nad muidu teha ei julge. Karu toetab igati lapse enesehinnangut ja julgustab teda, pakkudes vajalikul hetkel ustavat ärakuulamist ja lohutust.

Foto: Ingrid Prikk

Lapsed rõõmustavad koos karudega, võttes nad sageli kaasa hommikuringi ja kaasates igapäevategevustesse, näiteks tähtede ja numbrite õppimisel. Karusid on kaasa võetud ka õppekäikudele tutvuma kodusaare kauni loodusega. Rahuloleva ja üleva meeleolu on loonud nii lastele kui ka täiskasvanutele projekti massaažiprogramm. See aitab õppida vahet tegema heal ja halval puudutamisel. Lasteaiaõpetajad kiidavad ka illustratiivsete teemakaartide mõju – need julgustavad lapsi arutlema võimalike lahenduste üle.

Programmi kasutusele võtmise on aidanud parendada kontakte lasteaedade vahel. Toimunud on ühiseid heade mõtete ja kogemuse vahetamise päevi.

 

Koolid
Hiiu maavanema Riho Rahuoja arvates saab väike saar Läänemeres olla tugev vaid hoolides üksteisest, märgates ja toetades abivajajat, olles ühiselt abivalmis ja sallivad. „Me ei saa olla ühesugused iseloomult, kuid saame olla sarnased väärtuste poolest. Teeme rahu endi sees, teeme koolirahu igaveseks,“ sõnas maavanem 1. septembril 2016 Kärdla linnapargis alanud õppeaasta koolirahu välja kuulutades.
Hiiumaal on „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programmiga liitunud ka kaks kooli.
Kärdla Põhikooli õpetajate sõnul abistavad teemakaardid ja karud klassiprobleemide lahendamist algklassides. Küll aga juhtub, et aruteludes oskavad lapsed pakkuda häid lahendusi ja teavad, kuidas käituda, ent igapäevases elusituatsioonis ennast veel ära ei tunta. Sõber Karu on lastele väga mõnus kaaslane ja abimees.

Õpetajad on märganud, et lasteaias metoodika toel kasvanud laste üleminek kooli toimub sujuvamalt.

Käesoleval aastal katsetatakse Hiiumaal ka teisi häid suhteid hoidvaid ja arendavaid metoodikaid nagu VEPA mäng  ja „Salliv kool“. Eesmärk on kõigil metoodikatel ühine – et kiusamist vähem oleks ja   sallivust,  hoolivust, üksteise märkamist ning koolirõõmu rohkem.
Hiiumaa Noorsootöö Keskus Lastekaitse Liidu Koolirahu liikumise raames algatas üle-eestilise Klassiväljakutse koolidele, milles osalesid aprilli alguses 1-12. klassid üle Eestimaa, keskendudes koolikiusamise vähendamisele ja rõõmsa koolikeskkonna loomisele. Klassiväljakutse võttis vastu ligi 200 klassi kokku umbes 4500 õpilasega.
Iga väljakutsepäeva eelõhtul saadeti klassijuhatajale väljakutse ülesanne, mida koos klassiga lahendada.. Terve nädala vältel saabus kokku viis loovalt lahendatavat  ja igale vanusele jõukohast ülesannet. Nutiseadmega tehtud foto- või videotõestus ülesande sooritamisest saadeti tagasi kas e-mailiga või laeti sotsiaalmeediasse #klassiväljakutse2017 lehele. Vaata ka Hiiumaa Noorsootöökeskuse blogi: http://blog.hups.ee/
Vähemalt neli ülesannet täitnud klassid pääsesid edasi peaauhinna loosimisele ja Hiiumaa Noortekogu ANKUR annab välja eriauhinnad silmapaistvamatele klassidele.  Parimad klassid kuulutatakse välja 2. mail.
Selline ettevõtmine loob kindlasti klassis ühtsustunnet ja liidab klassikaaslasi ühise eesmärgi nimel. Erinevad kiusamist ennetavad meetodid ja võtted, mille hulka kuuluvad nii „Kiusamisest vabaks!“ metoodika kui ka #klassiväljakutse on oluliseks abivahendiks laste väärtuskasvatuses ja kiusamisest vabama ning rõõmsama keskkonna loomisel. Siiski on heade suhete loomisel kõige tähtsamad meetodeid rakendavad avatud meelega ja koostööaltid inimesed, kes julgevad vajadusel ka sekkuda. Koolirahu avaaktusel kõlas koolilaste laulus põhjendatud küsimus: „Kas keegi paneb tähele ka last?“ Loodetavasti oskame edaspidi üksteise jaoks rohkem olemas olla ja üksteist hoida ning toetada ja laste laulud räägivad pigem koolirõõmust.
Väljakutsenädal toimus 3.-7. aprillini.