MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu pöördumine Eesti avalikkuse poole: Lapse heaolu ei saa olla projektipõhine!

MTÜ Lastekaitse Liit nõuab laste heaolu süsteemset ja järjepidevat arendamist Eesti riigis.

Selleks tuleb

  • tagada lapsega seotud riiklike strateegiate ühtsus ning arusaadavus ühiskonna igal tasandil;
  • luua seiresüsteem ja
  • koostada lapse õiguste valdkonna eelarved lähtudes lapse vajadustest pikemas perspektiivis.

ÜRO Lapse Õiguste Komitee rõhutas jaanuaris 2017, et Eesti riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarved peaks tagama vahendid lapse õiguste ja heaolu süsteemseks arendamiseks pikemas perspektiivis. Igale lapsele tuleb tagada kõik tema parimaks arenguks vajalik mitte ainult ühe eelarveaasta piires.

Lastele suunatud eelarvevahendite kasutamise mõju hindamiseks tuleb luua ühtne seiresüsteem, kaasates laste ja perede esindajaid.

Lastekaitse valdkonda on Eestis liiga suurel määral arendatud projektipõhiselt. See tähendab, et arendatakse teatud valdkondi teatud aja jooksul. Vahendite lõppedes tekib oht, et lapse järjepidev areng, sh rehabilitatsioon, takerdub või on selle jätkamine üldse küsimärgi all. Lapse heaolu ei saa olla projekt. See saab olla ainult ühiskonna ühine kohustus nii riigi kui ka kohalikul tasandil.

Süsteemsuse osa on ka vastutus. Lapse arengut käsitleb mitu erinevat riiklikku arengukava ja strateegiat. Vastutus lapse õiguste ja heaolu eest on hajutatud. Iga valdkond töötab omas nišis. Puudub tervikpilt. Lapse heaolu tagamiseks on vaja üht ühtset vastutajat.

MTÜ Lastekaitse Liit usub, et Eesti ühiskond, eeskätt riik peab tagama iga lapse heaolu ja garanteerima selleks järjepideva rahastuse.

Teiseks palume viivitamatult juurutada selge ja läbipaistev seiresüsteem lastele suunatud eelarvevahendite mõju üle.

Kolmandaks soovime, et lapse heaolu eest oleks üks kindel vastutaja.

Laps peab olema riigi tulevikukavade keskmes.

 

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu