Teabepäevad innustavad kogemusi jagama

 

Autorid: Marie Tammsaar ja Viive Rull
Programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programmimeeskond

Piirkondlikud teabepäevad on programmis „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ väga olulise tähendusega. Võib isegi öelda, et teabepäevad on üks „Kiusamisest vabaks!“ mõtteviisi kandvamatest alustaladest ja üle Eesti toimiva võrgustiku hoidjatest. Need üritused toovad kokku ühe piirkonna lasteaiad ja koolid, et nad saaksid omavahel jagada enda lugusid seoses „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga, indu ja tuge kas sellega alustamiseks või jätkamiseks.

Teabepäevad toovad lisaks ühe piirkonna huvilistele õpetajatele nendega kokku sageli ka teisi lastega töötavaid spetsialiste (nt tugiteenuste osutajad, lastekaitsetöötajad, noortekeskuste töötajad), lapsevanemaid ja meediat. On kohtumisi, mil kokku saavad nii lasteaiad kui koolid samaaegselt, mõnikord kogunevad omavahel aga vaid lasteaedade või vaid koolidega seotud spetsialistid. Nii saab korraga üsna suur hulk huvilisi teada, kes nende lähikonnas veel programmiga liitunud on, millised on nende eripärad, edulood ja kitsaskohad ja mis on kedagi sel teel innustanud ning kust on leitud vajadusel abi ja tuge.

Teabepäeva korraldavad piirkonna metoodikakeskustes programmi eest vedavad kontaktisikud, päevakava koostamisel lähtutakse iga konkreetse kogukonna soovidest, vajadustest ja võimalustest. Programmi jaoks olulist, uut ja huvitavat  jagavad neil üle Eesti toimuvatel kogunemistel päevadel ka Lastekaitse Liidus töötavad programmimeeskonna liikmed „Kiusamisest vabaks!“, kelle jaoks on teabepäevad parim viis kohtuda „Kiusamisest vabaks!“ edu võtmeisikute ehk lasteaedades ja koolides töötavate spetsialistidega vahetult.

Igal kohtumisel sünnivad uued kontaktid, uued mõtted, pannakse idanema mõne uue algatuse idee. Sageli mõistavad just neil teabepäevadel teineteise läheduses, ehk isegi naabruses, asuvad lasteaiad ja koolid koostöö tegemise vajadust ja märkavad häid võimalusi, mida „Kiusamisest vabaks!“ selleks annab. Kuna ei ole kahte ühesugust teabepäeva ja „Kiusamisest vabaks!“ on Eestimaal kestvas kasvuhoos, tasub neile kogunemistele alati tulla, mõttekaaslastega kohtuda ja end üllatada lasta.

Sel kevadel toimusid teabepäevad Valgas, Viljandis, Kohtla-Järvel ja mitmes piirkonnas Tallinnas. Oma lasteaia, kooli, rühma ja klassi lugusid tutvustasid kolleegidele nii juba aastaid „Kiusamisest vabaks!“ toel tegutsevad õpetajad kui ka sellest õppeaastast alustanud.

Valga Linnavalitsus korraldas 30. märtsil „Kiusamisest vabaks!“ metoodika parimate praktikate vahetamise seminari, millel osales ligi 80 õpetajat Valgast ja Valgamaalt. Saalitäiele huvilistele esinesid õpetajad kõikidest Valga linna lasteaedadest ja koolidest, emeriitprofessor Leida Talts Tallinna Ülikoolist andis ülevaate metoodika „Kiusamisest vabaks!“ tulemusuuringust. Viimaks kokku spetsialiste Eestimaa erinevatest otsutest, oli seminaril osalejatel võimalus kuulata ka Tallinna Meelespea lasteaia kogemustest. Lastekaitse Liidu meeskond tutvustas uusi metoodilisi materjale ja jagas praktilisi nõuandeid uutele liituda soovijatele.

Pirita Majandusgümnaasium kutsus 26. aprillil enda juurde kõikide Tallinna koolide esindajad, et mõelda ja mõtestada (uuesti) lahti „Kiusamisest vabaks!” metoodika olulisus kiusamisvabal haridusteel. Metoodikat tutvustati kui kooliturvalisust ja laste heaolu ning seeläbi õpitulemusi ja sotsiaalset haritust edendavat töövahendit ning võimalust kasvatada koolipere ühtsust. Osalejaid oli 22 asutusest-organisatsioonist kokku üle 50, lisaks koolidele ka teistest huvigruppidest. Loe Tallinna koolide sellekevadisest teabepäevast lähemalt Õpetajate Lehe artiklist http://kiusamisestvabaks.ee/meie-meedias/metoodika-teabepaev-pirita-majandusgumnaasiumis-n250

Juba järgmisel päeval, 27. aprillil, toimus piirkondlik teabepäev Kohtla-Järve lasteaedade pedagoogidele. Päeval osalenud taas ca 50 lastega igapäevaselt töötavat spetsialisti said osa Lastekaitse Liidu koolitaja Merit Lage loengust „Emotsionaalne kiusamine ja tõrjumine“. Kõiki osalejaid aktiivselt kaasanud teema tõi selgelt esile kogu grupi (kogu lasteaed, kool, kogu rühm, klass) käitumiskultuuri olulisuse. Kuna lapsed õpivad iga täiskasvanu käitumisest, mitte üksnes nende sõnadest, tuleb igal lastega töötaval inimesel igal hetkel silmas pidada, et sallivad, hoolivad, austavad ja julged lapsed kasvavad vaid sellise tegeliku eeskuju olemasolul. Kogemusettekannetega esinesid õpetajad Kohtla-Järve lasteaedadest – Lasteaiast Kirju-Mirju õpetaja Merle Korsten, Lasteaiast Pääsuke õpetajad Tatjana Udalova ja Svetlana Pavlenkova, Lasteaiast Rukkilill õpetajad Maarja Murutalu ja Julija Soon. Laste sotsiaalse arengu võimalusi dramatiseeringute abil tutvustas Kohtla-Järve Lasteaia Karuke õpetaja Jelena Zahharova, sõrmemängude ja massaazhi võimalusi metoodika rakendamisel tutvustas oma kogemuse põhjal Kohtla-Järve Lasteaed Kakuke õpetaja Galina Pozdnjakova.

Juba teistkordne ehk traditsiooniks kujunev teabepäev Viljandi ja Viljandimaa lasteaedade õpetajatele toimus 29. märtsil Viljandi Männimäe lasteaia eestvedamisel. Õpetajad olid kutsutud vabas vestlusringis kordaminekuid ja raskusi jagama.

Tallinna Haabersti linnaosa lasteaiad kohtusid „Kiusamisest vabaks!“ piirkondlikul teabepäeval 11. aprillil Lasteaias Vikerkaar. Kõik osalejad said vaadata  6-7 aastaste laste rühma karukoosolekut, mida viis läbi õpetaja Dagmar. Hiljem toimus vestlusring, kus erinevate lasteaedade õpetajad jagasid oma kogemusi. Õpetajad kinnitasid, et väga suur tähtsus selle metoodika juures  on tunnetel ja emotsioonidel, nende kirjeldamisel ja äratundmisel, empaatial, headel käitumismudelitel. Kõik metoodikaga seotud tegevused, olgu selleks karukoosolekud, kunstitegevused või mitmete õpetajate poolt positiivselt äramärgitud vestluskaartide kasutamine, aitavad kõik sellele väga kaasa. Õpetajad arvasid üksmeelselt, et metoodiline kohver on tänuväärne materjal ja metoodikat saab väga hästi kohandada lasteaia igapäevaellu, kõigisse õppe- ja kasvatustegevustesse ja seda olenemata lasteaia erisustest ning teistest kasutatavatest meetoditest.

Täname kõiki teabepäevade korraldajaid ja neil osalenuid. Sügisel aset leidvad kohtumised juba ootavad!