Elamus, kogemus ja kogemusõpe noortelaagris osalemisest

Annika Silde

Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ programmijuht

Alanud on kauaoodatud laagrisuvi! MTÜ Lastekaitse Liit kuuluvates Remniku ja Pivarootsi noortelaagrites korraldab ka käesoleval aastal Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ kõrgelt hinnatud laagriprogramme. Haridus- ja teadusminister tunnustas eelmise aasta noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate hulgas Lastekaitse Liidu  Lastelaagrite OÜ meeskonda sihikindla koostöö eest kohalike omavalitsustega laagriprogrammide korraldamisel riskikäitumise ja vähemate võimalustega noortele. Teeme koostööd 42 omavalitsusega kõikides Eesti piirkondades. Sisukad laagriprogrammid aitavad muu hulgas kaasa ka noorte lõimumisele Eesti kultuuriruumis partnerluses Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed (MISA). Haridus- ja teadusministri poolt saadud tunnustust võtame väljakutsena selle aasta laagrisuveks, mil soovime laagreid lastele veelgi meeldejäävamalt korraldada.

Väärtuslikud elamused suvelaagrist
Pakume noortele laagris toimuvate mitmekülgsete tegevuste kaudu meeldejäävaid elamusi ning väärtuslikke kogemusi. Laagritegevused on tegelikult siiski vaid vahenditeks, mis aitavad luua ja hoida kontakti noortega. Laagrielu võimaldab avastada endas andeid, millele noor varem pole osanud tähelepanu pöörata ja mitmekülgsed võimalused pakuvad noortele erinevaid viise oma loome- ja arengupotentsiaali avastamiseks. Käesoleval suvel viib Remniku õppe- ja puhkekeskuse laagrites töötubasid läbi Tartu Teaduskeskus AHHAA.

Raskuste ületamine kui mitmekordne rõõm
Mõtestame korraldajatena kaheksa päeva pikkust laagrivahetust ühiskonna vähendatud mudelina. Laagrisse saabuja jaoks on esialgu uudsed nii laagrikaaslased kui ka ümbruskond. Laagris paiknevad koos üheealised noored, kes tutvuvad kaaslastega ja õpivad suuremas grupis üksteisega arvestama. Õnnestumised pakuvad sealjuures mitmekordset rõõmu. Laagris olles ei keskendu ei noored ega personal raskustele, vaid võimalustele tekkinud situatsioonidest õppida.  

Õppimine laagris
Õppida saab mitmeti – nii vanemate või teiste kaaslaste positiivsest eeskujust, õpetaja juhendamisel formaalsetes koolitundides, aga ka kodust ja koolist eemal noortelaagris olles. Noortelaager kui mitteformaalne õppimisviis on noorte hulgas kõrgelt hinnatud tegevus, sest laagris on noorel võimalik tegutseda oma sisemiste soovide ajel. Koolis lähtuvad õpetajad õppetöö korraldamisel riiklikust õppekavast, ent laagris lähtutakse pigem noorte huvidest ja soovidest. Laagri nädala- ja päevakava saab pidada pigem erinevate võimaluste kogumiks. Rühmade konkreetsed ettevõtmised ja osalemine nendes sõltub aga paljuski iga laagrilise eelistustest.

Kvalifitseeritud ja pädevad laagrikasvatajad
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ laagrikasvatajad on läbinud spetsiaalse eksamiga lõppeva kasvatajate väljaõppe ja omavad kvalifitseeritud laagrikasvataja tunnistust. Kasvatajad on uute kogemuste mõtestamisel noortele igakülgselt toeks – iga päeva lõpus arutatakse ühiselt  õpitut ja tundeid tegevustes osalemisel. Samuti räägitakse läbi noore tunded tegevuses osalemisel ja olukordade võimalikud teistsugused lahendamisvõimalused. Laagri eesmärgiks on aidata kaasa noore kui aktiivse ühiskonnaliikme kujunemisel. Laagri kasvatajad väärtustavad nende mõtteid osates noori kuulata ja sobivalt küsimusi esitada ja vajadusel toetada neid otsuste langetamisel.

Kasvatajad loovad lisaks laagrielu mõtestamisele ka turvalise keskkonna, mille all ei saa silmas pidada vaid füüsilist heaolu olmetingimuste ja mänguväljakute näol. Laagri heaolu ja turvalisuse all peame korraldajatena silmas noore mõtete ja arvamusega arvestamist. Laager peab olema koht, kus iga noor väärib austust ja võib jagada oma mõtteid ja tundeid ja samas soovima panustada ühistegevustesse. Ka noored ise peavad suurepärastest olmetingimustest olulisemaks tingimusi turvaliseks eneseväljenduseks.

Nii suure ühise pere kui ka ühiste väärtuste kandjatena loob laager noortele keskkonna, kus tema arvamust hinnatakse ning kus ta õpiks oma kogemustest ja elamusest. Aitame luua noortel tulevikku, milles nad näevad end tähtsate ja võimekatena!