Värskete koolilaste väärtushinnangute kujundamine kuulamisülesannete kaudu

autor: Sirje Piht
metoodik

Tänaseks sisaldab „Kiusamisest vabaks“ metoodika mitmeid huvitavaid soovitusi, võtteid ja näiteid, kuidas toetada põhiväärtuste – sallivus, hoolivus, austus ja julgus – kujunemist. Käesolevas artiklis pakun võimalust kasutada õppeprotsessis kuulamisülesandeid.

Õpetaja Kaja Nurk seadis oma õpetajatöös eesmärgiks ennetada kiusamise tekke võimalusi oma klassis. Ta alustas teadlikult väärtuspädevuste järjepideva kujundamisega, kasutades selleks loodud kuulamisülesandeid. Väärtuspädevuste kujundamine kiusamisprobleemide tekke vältimiseks toimub teadliku eesmärgistatud väärtuskasvatuse abil. Ennetustöös tegeletakse näiteks vaidluste ja lahkarvamustega, mängudest tulenevate erimeelsustega ja situatsioonide lahendamisega. Kaja Nurk kirjutas oma magistritöös (2017), et väärtushoiakute kujundamata jätmine või nende vähene käsitlemine võib osutuda hiljem raskesti muudetavaks. Pealegi 1. klassis tekkivad suhted ja väärtushoiakud panevad aluse kogu järgnevale kooliajale. Järelikult on vajalik teadlik lähenemine ja eesmärgistatud väärtuskasvatus üldinimlike väärtuste arenemiseks.

Kuulamisülesanded pakuvad „Kiusamisest vabaks“ metoodika nelja põhiväärtuse õpetamiseks head võimalust. Loodud kuulamisülesanded aitavad käsitleda sallivust, mille abil õpilane aktsepteerib teiste arvamusi, eriti meie multikultuurses ühiskonnas. Õpilane õpib kogetu kaudu mõistma ümbritsevas keskkonnas esinevaid maailma rikastavaid erinevusi. Kuna õpilased ei ole võrdsed ka teadmistelt, tuleb olla salliv kui kaasõpilane loeb aeglaselt või veerides ega oska teistega võrreldes sama kiirelt arvutada või on tema kooliasjad või riided teistega võrreldes vähem esinduslikud. Sallivuse arendamine hoiab klassikollektiivi läbisaamise sõbralikumana.

Hoolivust saab kuulamisülesannete kaudu õpetada näitama looduse ja inimeste ning suhetes asjade vastu. Kuulamisülesannete abil saab käsitleda ka austust looduse, pereliikmete, kaaslaste ja õpetaja vastu, aga ka viisakat käitumist bussis või näiteks austust kaaslaste ja nende asjade vastu. Asjakohane kiitus, erinevate situatsioonide läbimängimine ja arutelu annab lastele eeskujusid jääda iseendaks ja julgeks valikute ja otsuste tegemisel. Õpilane peaks julgema katsetada uusi tegevusi, näiteks osaleda kuulamisülesannete sooritamises.

Kuulamisülesannete kogumik sisaldab kümmet ülesannet koos töölehtede ja helinditega 1. klassi õpilastele. Ülesanded on koostatud lastepäraselt, sisaldades nii teksti kui ka pildimaterjal ja läbiviimise hõlbustamiseks on iga ülesande juures ka terviktekst õpetajale.

Kuulamisülesanded asuvad Soundcloudi veebikeskkonnas, aadressil: https://soundcloud./kaja-nurk/

Kuulamisülesannete töölehed asuvad siin

Käesoleva artikli terviktekst asub siin

 

Näide ühest kuulamisülesande töölehest: