Seminari „Samal poolel – lapse poolel“ keskmes oli sellel korral andmekaitse lastekaitses

Lastekaitse Liidu eestvedamisel koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga toimus 30. mail Tallinna Ülikoolis lastekaitsetöötajatele järjekorras 10-s seminar sarjas „Samal poolel – lapse poolel“. Seminaril arutlesid andmekaitse ja lastekaitse seosest Euroopa Liidu uue isikuandmete kaitse üldmääruse valguses 126 lastekaitseseptesialisti üle Eesti.

Õigus isikuandmete kaitsele on iga inimese põhiõigus, olles sätestatud nii Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, Euroopa Liidu toimimise lepingus kui Eesti Vabariigi põhiseaduses. Lapse isikuandmete kaitse nõuet rõhutab lisaks ÜRO lapse õiguste konventsioon. Samas ei ole tegu absoluutse õigusega, oluline on tasakaalustatus teiste põhiõiguste, -vabaduste ning õigusaktides toodud piirangutega. Andmekaitse põhimõtted ei takista abivajavast lapsest pädevale asutusele teatamist. Lapse heaolu tagamiseks on oluline last ümbritsevate spetsialistide koostöö ja omavaheline info jagamine, eelkõige faktilise teabe edastamine ja olukordade, seisundite kirjeldused.

Seminaril tegi ettekande Liisa Ojangu Andmekaitse Inspektsioonist, kes rääkis andmekaitse ja lastekaitse seostest ning Euroopa Liidu uuse isikuandmete kaitse üldmäärusega kaasnevatest muudatustest. SA Tartu Ülikooli Kliinikum laste ja noorte vaimse tervise keskuse arst-õppejõud dr Reigo Reppo keskendus oma ettekandes küsimusele – terviseandmed ja multidistsiplinaarne meeskond – kuidas leida tasakaal õiguse kvaliteetsele abile ja isikuandmete kaitsele vahel. Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru rääkis abivajavast lapsest teatamisest: millest, millal ja kellele teatada. Meediaõiguse ja andmekaitse seostest ning viimastest arengutest kohtupraktikas tegi ülevaate advokaat Maarja Pild Advokaadibüroost TRINITI. Paneelarutelus osalesid lisaks esinejatele veel vandeadvokaat Ene Ahas Advokaadibüroost Pormeister ja Birgit Siigur Sotsiaalkindlustusametist. Seminari modereeris Sotsiaalkindlustusameti Põhja piirkonna juht Kaja Rattas.    

Tegemist oli järjekorras kümnenda lastekaitsetöötajatele suunatud tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“. Seminar viidi läbi Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Advokatuuri toel. Lastekaitse Liit alustas lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele suunatud seminaride sarjaga “Samal poolel – lapse poolel” novembris 2013.

Loe täiendavalt:

Artikkel: Lapsed ja andmekaitse. Milliseid muudatusi toob kaasa EL-I isikuandmete kaitse üldmäärus  – Maire Iro, Andmekaitse Inspektsiooni avalike suhete nõunik, veebikirjas Märka Last veebruar 2018

Juhendid:

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse juhend  

Isikuandmed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusektoris

Isikuandmete avalikustamine meedias: Andmekaitse Inspektsiooni sekkumiskriteeriumid

Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine haridusasutustes                                                           Lapse heaolu hindamise käsiraamat