Mõtteid programmi „Kiusamisest vabaks!“ täiendkoolituselt

Autorid:

Sirje Piht, õppejõud, õppekirjanduse autor ja metoodik

Kerstin Kööp, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi alushariduse lektor

Sel kevadel lõpetasid järjekordsed huvilised õpetajad Tallinna Ülikooli Õpetajate Akadeemias programmi „Kiusamisest vabaks!“ täiendkoolituse. Koolitus oli üles ehitatud viie moodulina, kus iseseisva tööna koostati uurija päevik ja selle kohta saadi koolitajatelt personaalset tagasisidet. Koolitusele oli loodud tugi e-õppe keskkonnas.

Õpe oli korraldatud õppijat aktiivselt kaasavaks, st käsitlemist leidnud teemad said õppijatele-õpetajatele omaseks läbi isikliku kogemuse. Õpitut analüüsiti ja mõtestati teoreetiliste seisukohtades kontekstis, millesse andsid suure panuse koolitajad Merit Lage ja Auli Andersalu-Targo. Praktilise kogemuse jagamise, mõtestamise ja läbiviimise korraldamisse panustasid koolitajad Kerstin Kööp ja Sirje Piht.

Käsitlemist leidsid mitmed olulised teemad, sh grupiprotsesside juhtimine, lapsevanem kui partner, erinevad koostööviisid vanematega metoodika põhimõtete edukaks ja laiapõhjaliseks rakendamiseks. Samuti puudutati õppematerjali – selle rakendamise võimalused, õpetaja enda kogemust, selle analüüsimi ja tulemuste rakendamist. Põhiväärtuste olemus ning õppematerjalides nende väärtuste märkamine ja ülekandmine oma igapäevatöösse. “Kiusamisest Vabaks!” metoodiliste vahendite mõtestatum kasutamine ja lõimingu rakendamise võimalused. Lisaks said kursusel osalenud vaadelda ka Kiusamisest vabaks! tegevusi lasteaias või koolis.

Kui Lastekaitse Liidu poolt pakutavatel „Kiusamisest vabaks!“ programmi põhikoolitustel on rõhk kiusamise teoreetilisel taustal, metoodika ja materjalide tutvustamisel ning sellel, kuidas programmiga oma lasteaias või koolis alustada, siis täiendkoolitus on mõeldud eeskätt õpetajatele, kes on metoodikat juba rakendanud ning soovivad veelgi rohkem panustada lasterühma käitumiskultuuri kujundamisse, seda eeskätt enda eeskujuga. Sellest tulenevalt sai täiendkoolituse raames õpetajatega arutatud, milline on nende mõju lastele lasteaiarühmades või kooliklassides, millised on nende endi väärtushinnangud ja kuidas neid oma käitumisega igapäevastes tegevustes lastele edasi antakse. Jõudsime järeldusele, et vaid siis, kui me ise teeme nii nagu me soovime, et teised teeksid, saame olla head eeskujud. Kui me soovime, et lapsed käituvad üksteisega hoolivalt ja sallivalt, siis oleme meie need, kes seda käitumismustrit läbi igapäevategevuste õpetavad.

 

Täiendkoolituse viimasel kohtumisel esitles iga meeskond oma lasteaias või koolis rakendatud ja hästitöötavaid metoodilisi võtteid. See oli kohtumine, mis jättis nii koolitajatele kui ka koolitusel osalenud õpetajatele väga sooja mälestuse. Huvitavad slaidid, videod, praktilised tegevused, kus tehti koostööd RMK ja KIK-iga, tõestasid, et programm „Kiusamisest vabaks!“ võimaldab loovat ja lõimivat lähenemist. Õpetajad on loovad kasutamaks „Kiusamisest vabaks!“ elemente ja põhimõtteid ka igapäevastes toimingutes. Ei olda enam kinni ainult metoodikakohvri materjalides, vaid „Kiusamisest vabaks!“ mõttemuster peegeldub nende igapäevastes tegemistes. Kui vaid õpetajatel jätkuks aega ja pühendumist selle kõigega tegeleda!

Näitena saab välja tuua ühe lasteaia ettekande, kus slaididel ei olnud ühtegi pilti Sõber Karust või kohvri metoodilistest materjalidest ja fotodel kajastusid erinevad üritused terve õppeaasta jooksul, mis toetasid sallivust, üksteisest hoolimist ja heaks kaaslaseks olemist.

Teise näitena saab välja tuua õpetaja, kes kasutab oma lasteaiarühma õppe- ja kasvatustegevustes taaskasutuspoodidest leitud nukke, kellel on erinevad näoilmed (nt üks nukk on õnnetu, teine kuri, kolmas näitab keelt) ja keda saab kasutada nii erinevate emotsioonide õpetamisel kui situatsioonimängude juures. Veel toodi näiteid seoses Lego Duplo Education Build Me „Emotions“ sarjaga, mis aitab lastel nii enda kui teiste emotsioone paremini mõista ja väljendada.

Õpetajad teevad järjepidevat tööd selleks, et lapsed oleksid üksteise suhtes sallivad ja austavad, et nad näitaksid teiste suhtes hoolivust välja ja et nad julgeksid välja astuda nii enda kui ka kaaslaste kaitseks. On hea tõdeda, et „Kiusamisest vabaks!“ ei ole koolides vaid kord nädalas toimuv k

klassijuhataja tunni osa, vaid programmi põhimõtteid rakendatakse igapäevaselt kõikides tundides ja kooli ühisüritustel. Kui sallivus, hoolivus, austus ja julgus on õpetajate hinges olemas, siis selle rakendamine on vaid aja küsimus.

 

 

 

 

Mis on ELU?

Sirje Piht

õppejõud, õppekirjanduse autor ja metoodik

Tallinna Ülikoolis on juba kaks õppeaastat üliõpilastel õppekavas uus projektipõhine õppeaine ELU ehk erialasid lõimiv uuendus. Nagu nimi ütleb, ühendab õppeaine üle ülikooli erinevate erialade üliõpilasi, kes tunnevad huvi õppejõudude väljapakutud projektide vastu. Nii on tänaseks juba kolmel semestril osalenud üliõpilased ELU projektis „Õpime mängides või mängime õppides?“ Projekti raames peavad üliõpilased koostama teoreetilistele seisukohtadele tuginedes praktilist rakendust vajavad lahendused, neid tutvustama ja avalikuks tegema. Mõned materjalid on saanud selliseks, mis sobituvad suurepäraselt programmi „Kiusamisest vabaks!“ täiendama või lisamõtteid saama. Need on hõlpsalt leitavad ja kasutatavad.

Selleks, et aidata kaasa laste esinemisjulguse kujunemisele, soovitan tutvuda materjalidega  https://tlueluprojekt.wixsite.com/esinemisjulgus

Erinevaid ideid õppemängude kasutamiseks matemaatika õppimisel leiab https://oppimem     angides.weebly.com/

Mängulistele lahendustele täiendust koos mängujuhendite ja mängupõhjadega leiab https://eluplayandlearn.weebly.com/maumlngud.html

Hooli, märka ja julge sekkuda! Järgneval aadressil pakutakse välja erinevad videoklipid igapäevaelus esinevate kriitiliste situatsioonidega tegelemiseks, lisaks leiab foormuteatri rakendamise võimalused töös noortega https://oppevideod.weebly.com/

Omavahelise koostöö arendamise võimaluste kohta leiab mõtteid aadressil https://koostoomangud.weebly.com/

Soovin head uurimist, lugemist ja katsetamist!