Loe värsket küsitluse kokkuvõtet „Lapsesõbralik lastekaitse – lastekaitsetöötajate vaade“

Milline on lastekaitsetöötajate arvates lapsesõbralik lastekaitse? Mida lastekaitsetöötaja vajab, et oma igapäevatööd parimal võimalikul moel teha? Värskelt Lastekaitse Liidu poolt koostatud küsitluse kokkuvõttes “Lapsesõbralik lastekaitse – lastekaitsetöötajate vaade” on koondatud lastekaitsetöötajate mõtted, mis on lapsesõbralik lastekaitse, aga ka kitsaskohad, vajadused, soovid ning ettepanekud kuidas lastekaitset lapsesõbralikumaks muuta.

Laste ja perede probleemid on ühiskonnas muutuvad, esitades lastekaitsemaastikul aina uusi, kiiret lahendust vajavaid väljakutseid. Lastekaitsetöö on oma olemuselt kompleksne ja tihti seotud emotsionaalselt ning eetiliselt keeruliste juhtumitega. Seega nõuab lastekaitsetöö erinevates valdkondades lastega töötavatelt spetsialistidelt laialdasi oskusi ja teadmisi ning pidevat enesetäiendamist ja õppimist. Eesti vajab pädevaid lastekaitsetöötajaid, kes teevad oma tööd professionaalselt ja pühendumusega, ning kellel on piisavalt ressursse (teadmised, oskused, aeg, teenused, toetav ja rakendatav seadusandlus, toimiv koostöövõrgustik, kohaldatavad töövahendid) oma töö kvaliteetseks teostamiseks. Abivajava lapse aitamine ja toetamine sõltub muuhulgas ka lastekaitsetöötaja heaolust.

Lastekaitse Liidu eestvedamisel koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suunaga toimus 16.11.2018.a. lastekaitsetöötajatele seminar „Samal poolel – lapse poolel” – alateemal lapsesõbralik lastekaitse. Seminaril andis 78 lastekaitsetöötajat üle Eesti anonüümselt kirjalikku tagasisidet küsitlusele lapsesõbralikust lastekaitsest.

Küsitluse kokkuvõttest ilmneb, et lastekaitsetöötajate hinnangul iseloomustab lapsesõbralikku lastekaitset – asjatundlikkus, mitmekülgsed teadmised ja oskused ning vajalikud isikuomadused selle töö tegemiseks: empaatilisus, hoolivus ja põhjalikkus. Tsitaadid lastekaistetöötajatelt: ei otsita süüdlasi vaid lahendusi ja pakutakse lapsele ja perele mitmesugust tuge; suhtle lapsega lugupidavalt – täiskasvanu ei ole automaatselt kõige targem; Soovin, et kõik lastega töötavad spetsialistid oleks alati mõistvad ja lähtuks igast lapsest kui indiviidist, isiksusest. Et spetsialist ei annaks lihtsalt hinnanguid ja usuks oma töö tulemusse.

Lastekaitsetöötajate hinnangul on oluline toetav töine keskkond, head kolleegid, piisavalt aega ja teenuseid. Sarnaselt antud valdkonnas eelnevalt tehtud uuringutele, on endiselt lastekaitsetöötajate suureks probleemiks ajapuudus. Töömahu vähendamisele aitaks kaasa omavalitsustes täiendavate lastekaitsetöötajate tööle võtmine. Lastekaitsetöötajad vajavad lapsesõbraliku lastekaitse teostamiseks rohkem teenuseid. Vastused kinnitavad teenuste kättesaadavuse regionaalset erine-vust. Koostööl on lapsesõbralikus lastekaitsetöös lastekaitsetöötajate hinnangul väga suur roll.

Küsitluse kokkuvõtte „Lapsesõbralik lastekaitse – lastekaitsetöötajate vaade“ leiad siit.

Täiendavate küsimuste korral saab infot: helika.saar@lastekaitseliit.ee