Heaolu loov kool ja lasteaed


Rainer Melts
MTÜ Vaikuseminutid


  

Meie tähelepanu on nagu kutsikas – uitab ringi sihitult nuuskides, ei püsi paigal, toob tagasi asju, mida sa ei palunud ja korraldab segadust. Nii nagu kutsikat saame ka oma tähelepanuvõimet treenida. Kutsikat treenides tuleb olla kannatlik, heasoovlik, kindlameelne  ja püsiv – sama kehtib ka tähelepanuvõime treenimise puhul. Vaikuseminutite harjutuste ajal toimuv tähelepanu ankurdamine aitab kehal ja meelel rahuneda.

Tallinna Reaalkooli õpetaja Triinu-Liis Vahter kirjeldab oma kogemust Vaikuseminutite harjutuste praktiseerimisest selliselt:

Harjutused aitavad laste tähelepanu suunata ja hoida ning vähendavad ärevust. Vahetunni melust on nõnda lihtsam tunnitööle ümber lülituda. Klassile meeldib neid harjutusi teha.”

Selleks, et paremad eneseregulatsioonioskused toetaksid püsivalt laste ja õpetajate vaimset heaolu ning et õpetajal oleks parem õpetada ja lapsel parem õppida, oleme koondanud väärt oskuste õppe programmi “Heaolu loov kool ja lasteaed“.

Vaikuseminutite süsteemse toe programmi sihiks on terve kooli või lasteaia keskkonna ja kultuuri positiivne mõjutamine, vähendades inimeste stressi, väsimust ja omavahelisi emotsionaalseid pingeid. See peegeldub inimestevaheliste suhete ja koostöö paranemises ning organisatsiooni tasandil on tulemuseks vaimselt turvalisem ja tervem õpikeskkond. Positiivsed muutused on toeks õpetaja ja õppijate heaolule.

Programmi rakendamisse on kaasatud õpetajad, laiendatud juhtkond, õpilased, lapsevanemad ja kohalik kogukond/omavalitsus.

Süsteemse rakendamise eelistena võib esile tuua järgnevat.

  • Õpetajate motivatsioon ja õpitu rakendamine on toetatud ning ka monitooritud, mis annab juhtkonnale olulist tagasisidet.
  • Et tegemist on praktiliste oskuste õppe ja rakendamisega, võimaldab see järjekindla toetuse korral jõuda koolikultuuris reaalsete ja püsivate muutusteni.
  • Vaikuseminutite programmi positiivne mõju on teaduslikult tõendatud.
  • Koolis tekib iseseisev võimekus toetada noorte vaimset heaolu.
  • Juhtkond on muutust eest vedamas ja saab selleks tuge, seeläbi on teema ka organisatsioonis väärtustatud.
  • Järjekindlus ja süsteemsus pika aja vältel. Tegemist pole projekti või üksiku koolitusega, mis vajub ära ja pole tulemuslik.

Programmi metoodika põhineb teadveloleku harjutustel, mis aitavad arendada keskendumis- ja tähelepanuvõimet ning parandavad emotsioonidega toimetuleku oskusi.

 Programmi esimene aasta keskendub õpetaja eneseregulatsioonioskuste õppele. Selleks on ette nähtud kaks kursust. Et oleks tagatud õpitud oskustest lähtuv heaolu püsivus ning õpitu ei ununeks, pakume tuge ja nõustamist ka programmi koolis või lasteaias eestvedavale juhtgrupile. Juhtgrupi ülesanne on toetada õpetajaid ja leida võimalusi õpitu integreerimiseks kollektiivi argiellu, et omandatud oskused saaksid kinnistuda ja muutuda rutiiniks.

Koolides on oluliseks programmiosaks teismeliste noorte vaimse tervise probleemide ennetus. Programmi läbimisel tekib koolil autonoomne võimekus nende vaimset tervist toetada.

Õpetajatele, kel huvi õppida noortekursuse juhendajaks, pakub programm teadveloleku metoodikat süvendava õppena (kaheksanädalane teadveloleku kursus).

Lisaelemendina pakume koolitust lastevanematele, et laste areng oleks samal moel ka kodudes toetatud.

Programmi teisel aastal on fookuses õpitu süsteemne igapäevane rakendamine õpilastega ning võrgustikukohtumised teiste koolide ja lasteaedadega. Noortekursuse juhendajaks õppijatele toimub praktiline väljaõpe. Jätkub juhtgrupi toetamine ja õpetajatel on võimalik osaleda regulaarselt toimuval  online-koolitusel, kus on teemadeks juhtumianalüüsid, kitsaskohad, esile kerkinud  lisateemad. Jätkub programmi tulemuste/mõju mõõtmine ja tagasisidestamine.

Tõenduspõhiselt positiivseid muutusi loov programm

Vaikuseminutite programm toetub Tartu Ülikooli uuringus osalenud 12 kooliga töötamise põhjal saadud väärtuslikule kogemusele. Kontrollgrupi ja esindusliku valimiga uuringus ilmnesid kindlad positiivsed tulemused nii õpilaste kui õpetajate jaoks.

Tartu Ülikooli uuring (uuringugrupp: Kristel Põder, Kenn Konstabel, Teri Talpsep) tõendas, et Vaikuseminutite programmis osalemise mõjul:

  • langesid füsioloogilise stressi näitajad perioodil september – november, mil kontrollgrupis toimus stressi oluline tõus (vereanalüüside põhjal);
  • kurnatust ehk üleväsimust (asteeniat) esines märkimisväärselt vähem, mis on vaimse tervise probleemide ennetamiseks ja paremaks keskendumisvõimekuseks oluline;
  • vähenesid ärevuse ja paanikahoogude sümptomid (kavakindlal rakendamisel);
  • kasvas õpetajate emotsioonide regulatsioon, eneseusk, tähelepanelikkus ja konstruktiivsus enda vigade suhtes.

Programmiga liitumine ja rahastus

Programmi kuludest üle kahe kolmandiku katab MTÜ Vaikuseminutid Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kohaliku omavalitsuse toel. Haridusasutuse omaosalus jääb paari tuhande euro piiridesse õppeaasta kohta. Programmiga liitumiseks tuleb saata motivatsioonikiri aadressile info@vaikuseminutid.ee

Vaata artiklit „Heaolu loov kool ja lasteaed” ka Märka Last veebiajakirjas.