Seksuaalset väärkohtlemist hõlmavaid lastekaitsejuhtumeid tuleb käsitleda koostöös lastemajaga

Anna Frank
lastemajateenuse juht
Sotsiaalkindlustusamet

18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest, mis on laste õiguste tõsine rikkumine. 

Selle päeva märkimine aitab hoida teemal tähelepanu ning annab võimaluse jätkata häälekamalt vaikuse murdmist, mis laste seksuaalset väärkohtlemist ikka veel varjutab. Igal aastal keskendutakse konkreetsele teemale, mis annab võimaluse tuua välja uuenduslikke tööriistu, käsiraamatuid ja teadlikkuse tõstmise materjale.

2022. aastal keskendub laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev lastemajadele, et tagada seksuaalselt väärkoheldud lastele lapsesõbralik õiglus lastemajade (Barnahus) mudeli kaudu. 

Barnahusi mudel võeti kasutusele selleks, et luua kindel õigussüsteem, mis vastab nende laste erivajadustele, kelle suhtes kahtlustatakse, et nad on vägivalla või väärkohtlemise osalised. Barnahus mudel juhindub põhimõttest, et nendel juhtudel on laste vajadused täiesti erinevad samas olukorras olevate täiskasvanute omadest.

Tugi ühest kohast

Eesti esimene lastemaja avati 2017. aastal pilootprojektina Tallinnas. Aasta hiljem sai lastemajateenusest riiklik teenus ning avati järjekorras teine, lõuna lastemaja Tartus. Kolmas lastemaja avati kaks aastat hiljem Jõhvis ning tänavu oktoobris avati neljas, lääne lastemaja Pärnus. Laste ja töötajate turvalisuse tagamiseks ei avalikustata lastemaja aadresse.

Lastemaja on seksuaalselt väärkoheldud või kahjustava seksuaalkäitumisega laste abistamiseks mõeldud teenus, mis toob kokku erinevad valdkonnad, et kannatanud laps ja pere ei peaks erinevate asutuste vahel liikuma, vaid saaks tuge ja abi ühest kohast. 

Lastemajades teevad lapse heaolu nimel koostööd lastega töötamise kogemusega eksperdid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised, kelle roll on luua lapsesõbralik õhkkond, mis aitab tal paremini mõista ja kohaneda ka kriminaalmenetlusega seotud tegevustega.

Viie tegutsemisaasta jooksul on lastemajade poole pöördutud kokku 1750 korral.

Lapsesõbralik teekond abini

 1. mail 2022 jõustus lastekaitseseaduses muudatus, millega lisati seadusesse § 291 säte pealkirjaga „Sotsiaalkindlustusameti meetmed seksuaalselt väärkoheldud lapse ja seksuaalselt väärkohtlevalt käituva lapse abistamiseks“ , mis täpsustab Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ülesandeid laste abistamisel seksuaalse väärkohtlemise juhtumites, reguleerides SKA lastemajade tegevust. 

Lühidalt öeldes kaasneb uue regulatsiooniga kaks olulist muudatust: 

 • SKA lastemaja sihtrühma laiendamine seksuaalselt kahjustava seksuaalkäitumisega laste osas;
 • KOV üksuse kohustus teavitada SKA-d kohe kõigist seksuaalselt väärkoheldud või sellise kahtlusega ning kahjustava seksuaalkäitumisega lastest.

Lisaks on sotsiaalkaitseminister kehtestanud SKA ülesannete täitmise täpsemad tingimused ja korra määrusega „Lapse abistamine seksuaalse väärkohtlemise juhtumitel“, mis jõustus 1. juulil 2022. 

Kõnealuste muudatuste eesmärk on tagada kõigi seksuaalset väärkohtlemist hõlmavate lastekaitsejuhtumite käsitlemine koostöös lastemaja eripädevusega spetsialistidega ning tagada lastele võimalikult sujuv ja lapsesõbralik teekond erinevatest menetlustest vajaliku abini.

Kuidas reageerida? 

 • Kui näed, et lapsel on mure, julgusta teda rääkima oma sõnadega, mis juhtus, aga ole ettevaatlik!
 • Kuula last tähelepanelikult ja tunnusta last loo rääkimise eest. Püüa mitte küsida ega küsitleda! 
 • Usu last. 
 • Kinnita lapsele, et ta pole juhtunus süüdi.
 • Lapse väärkohtleja on talle tavaliselt tuttav inimene.
 • Laps ei pruugi alati täielikult aru saada, et ta oli ohver.
 • Pöördu vajalike inimeste poole, et laps kiirelt abi saaks.

NB! Kui laps vajab abi

 •  Lapsed, vanemad ja kodanikud, kes soovivad nõu seoses lastega, saavad abi lasteabitelefonilt 116 111. Samal numbril võib teatada abivajavast lapsest.
 • Lasteabitelefoni konsultandiga saab vestelda ka veebilehel lasteabi.ee või kirjutades aadressile info@lasteabi.ee.
 • Kui kellegi elu või tervis on ohus, helista viivitamatult 112.
 • Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja turvaline koht, kuhu saavad pöörduda kõik, kellel on infot lapse seksuaalsest väärkohtlemisest või kahjustava seksuaalkäitumisega lapsest. Lastemaja infotelefon 5854 5498 on kättesaadav E–N kl 8–17; R kl 8–15.30. Kirjutada võib info@lastemaja.ee.
 • Vihjeliin www.vihjeliin.ee on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast ebaseadusliku sisuga materjalist.
 • Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused on kõigile abivajajatele avatud ööpäevaringselt, nelja suurema haigla juures: Seksuaalvägivalda kogenud ohvri kompleksteenus tervishoiuasutustes.
 • Veebikonstaablite poole võib pöörduda, kui soovitakse politseilt nõu; kui tekib seadusi puudutavaid küsimusi; kui soovitakse saata politseile vihjet või teadet; kui tekib kahtlus, et keegi teine esineb internetis sinu nime all; kui ollakse sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks; kui soovitakse teatada seksuaalsest või muust väärkohtlemisest

  “Seksuaalset väärkohtlemist hõlmavaid lastekaitsejuhtumeid tuleb käsitleda koostöös lastemajaga” lugu ilmus novembris 2022 lapse õiguste kuule pühendatud Märka Last veebiajakirjas.