Algab kordusuuring „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”

 

Rohkem küsida noorte arvamust ja laste arvamust neid puudutavate asjadega seoses, ürituste, muudatusega jne. Liiga palju noori puudutavaid otsuseid tehakse ära, ilma nende arvamust küsimata
(16 aastane tüdruk Pärnust)

Laste ja noorte elukvaliteeti mõjutab kogu ühiskonnakorraldus ning eelkõige elukorraldus nende kodukohas. Kas kooli- ja kodutee on turvaline, kas kohalik transpordikorraldus vastab laste vajadustele, milliseid vaba-aja veetmise võimalusi soovitakse kasutada, kas koolikorraldus on lapsesõbralik, millised mänguväljakud on laste jaoks huvitavad jne – need on küsimused, millele on oluline saada vastuseid lastelt ja noortelt endilt.

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Noorteühenduste Liiduga viis ajavahemikul oktoober 2012 – mai 2013 läbi laiaulatusliku küsitluse „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, mis oli suunatud omavalitsustele ja lastele ning noortele. Küsitluse eesmärk oli välja selgitada laste ja noorte kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste eelistused, ning ettepanekud antud valdkonna arendamiseks. On hea meel tõdeda, et küsitlusele vastas 115 omavalitsust ja 687 last ning noort üle Eesti. Üle poole (54.4%) küsimustikule vastanud lastest ja noortest tahab, et tema arvamust kohaliku elu  korraldamise kohta küsitakse.

Aastal 2013 läbiviidud uuring „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” kinnitas, et lastel ja noortel on rohkesti ettepanekuid oma kodukoha elukorralduse kohta ning nende mõtestatud kaasamise eelduseks on järjepidev koostöö laste ja noorte ning kohaliku omavalitsuse vahel. Eestis on ka palju omavalitsusi kellel kasutusel head praktikad antud vallas.

On positiivne, et ühiskonna hoiakud laste ja noorte kaasamise osas on muutunud toetavamaks. Siiski on senisest enam vaja juurutada põhimõtet, et lapsed ja noored on oma arengutasemest lähtuvalt kaasatud kohaliku elu kujundamisesse ja avaldavad aktiivselt oma arvamust antud teemal. Kohaliku omavalitsuse suhtlus laste ja noortega, ning vastupidi, peab kujunema ühiskonnas loomulikuks toimimisviisiks, sest see aitab kujundada lastest ja noortest täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed ja aktiivsed kodanikud, kes tahavad panustada oma kogukonna heaolusse

ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava aruande uues tsüklis on Lastekaitse Liidul kavas korrata 2012-2016 korraldatud küsitlusi, et jälgida lapse õiguste konventsiooni rakendamist ja muutusi lapse õiguste tagamisel erinevatel tasanditel (omavalitsus, kool, perekond, internet). 

Seega viib MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga ajavahemikul aprill-august 2017 läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, eesmärgiga analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes ning jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 aastaga. Küsitlused viiakse läbi taas nii laste (vanuses 7-18 eluaastat) kui ka omavalitsuste seas.

Samuti on uuringu eesmärgiks leida ja levitada häid praktikaid ning tunnustada lapsesõbralikke omavalitsusi. Uuringu tulemused avalikustatakse septembri alguses, mis võimaldab laste ja noorte kaasatuse aspekti jälgida ka kohaliku tasandi valimisvõitluses. Eriti arvestades, et tegu on tulevaste aga ka praeguste valijatega (võttes arvesse, et 2017 saavad omavalitsuse valimistel osaleda ka 16-aastased noored).  Uuringu tulemustele põhinevalt koostatakse soovitused alustavatele omavalitsuste esindusorganitele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks.

Täpsemalt loe SIIT

Loe täiendavalt infomaterjale laste ja noorte kaasamisest.